Nyheter

Seminar on Employee Influence in the Nordics
Homble Olsby in cooperation with IUNO, Setterwalls and Krogerus invites companies to a series of seminars focusing on employee influence in the Nordic Region. The seminars will be held in Copenhagen, Helsinki, Oslo and Stockholm during November 2018. The seminars are aimed at Human Resource Professionals and people with HR responsibility in the Nordic Region.   (02.10.2018)
Read more

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv om Høyesteretts dom i reisetidssaken
Merete Furesund og Tore Lerheim har skrevet et debattinnlegg i Dagens Næringsliv i dag om Høyesteretts dom i "reisetidssaken". Les innlegget her. (08.06.2018)
Read more

Reisetid er arbeidstid. Høyesterett er enig med EFTA-domstolen
Høyesterett har i dag konkludert med at tid brukt på reise for å utføre arbeidsoppgaver andre steder enn på fast arbeidssted er arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-1. Høyesterett presiserte at spørsmålet om reisetid er arbeidstid gjelder for vernebestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 og holder det dermed åpent om tilsvarende forståelse må legges til grunn for forståelsen av andre bestemmelser som bruker begrepet «arbeidstid». Utfallet er som forventet i lys av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse av 27. november 2017. (04.06.2018)
Read more

Frokostseminar 19. og 26. juni: Reisetid er arbeidstid - Konsekvenser av Høyesteretts dom av 4. juni 2018
Homble Olsby har gleden av å invitere til frokostseminar den 19. juni kl. 08:30 om Høyesteretts dom i den såkalte "Reisetidssaken". (04.06.2018)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Legal 500
Resultatene fra Legal 500 sin årlige advokatundersøkelse er nå offentliggjort. Homble Olsby rangeres igjen som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. (13.04.2018)
Read more

Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger
(21.03.2018)
Read more

Dom fra Arbeidsretten om rett til å velge egne tillitsvalgte
Arbeidsretten har i dom av 12. mars 2018 gitt Norsk Sykepleierforbund medhold i tvisten med Virke om retten til å velge sine egne tillitsvalgte. Dommen gir en viktig avklaring som får betydning for alle de 28 fagforeningene som har inngått likelydende Hovedavtale/Parallellavtale med Virke innenfor HUK-området (helse, utdanning og kunnskap). (14.03.2018)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Chambers and Partners
Resultatene fra Chambers and Partners årlige advokatundersøkelse er nå offentliggjort. Homble Olsby rangeres igjen som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. Kun to norske advokatfirmaer har flere rangerte arbeidsrettsadvokater enn Homble Olsby. (08.03.2018)
Read more

Solheim på topp i pensjon
Chambers and Partners rangerer advokatfirmaer og advokater på bakgrunn av intervjuer med klienter og andre advokater. I årets rangering er Trond Erik Solheim fortsatt en av kun syv advokater som gis topplassering i pensjon. (08.03.2018)
Read more

Lerheim og Solheim blant de beste i arbeidsrett
Advokatundersøkelsen 2018 (16.02.2018)
Read more

Reisetid er arbeidstid
EFTA-domstolen slår i en rådgivende uttalelse av i dag fast at tid som medgår til reiser pålagt av arbeidsgiver er arbeidstid. Domstolen legger til grunn at reise er en arbeidsoppgave og at tiden som går med derfor må klassifiseres som arbeidstid. Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte. (27.11.2017)
Read more

Finansdepartementet foreslår endringer i innskuddspensjonsloven
Finansdepartementet sendte i går ut på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven. (22.11.2017)
Read more

Ny dom frå Høgsterett om bruk av ansiennitet ved nedbemanning
Høgsterett har avsagt dom der arbeidsgivar fekk medhald i at det var rett å kun leggje vekt på selskapsansiennitet – og ikkje konsernansiennitet – i samband med ei nedbemanning. Høgsterett la avgjerande vekt på forståinga av tariffavtalen som gjaldt i verksemda. Reglane om fri rørsle av arbeidstakarar i EØS-avtalen var ikkje til hinder for kun å leggje vekt på selskapsansienniteten. (20.10.2017)
Read more

Seminar on Hirings and Firings in the Nordics 2017 (London)
On 15 November 2017, Homble Olsby, IUNO, Setterwalls and Krogerus host a seminar in London on hirings and firings in the Nordics. The seminar is aimed at HR professionals, in-house counsels and other participants in corporate teams with HR-responsibilities in the Nordic Region. (02.10.2017)
Read more

Forslag til ny personopplysningslov på høring
Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 6. juli 2017 forslag til ny lov om behandling av personopplysninger på høring. (14.07.2017)
Read more

Ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli 2017
Ny lov om statens ansatte (statsansatteloven) trådte i kraft 1. juli 2017, og erstatter tjenestemannsloven fra 1983. (12.07.2017)
Read more

Ny felles likestillings- og diskrimineringslov
Stortinget vedtok den 16. juni 2017 en felles likestillings- og diskrimineringslov, som skal erstatte de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene. Den nye loven trer i kraft 1. januar 2018. (12.07.2017)
Read more

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
Den 29. juni 2017 sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak. (10.07.2017)
Read more

Er arbeidsreiser arbeidstid eller fritid?
Dette spørsmålet skal Høyesterett ta stilling til skal i løpet av høsten/vinteren. Spørsmålet har betydning for hvilket vern arbeidsmiljøloven gir arbeidstakerne. I mange tilfeller er også lønnen en funksjon av den arbeidstid arbeidstaker bruker i arbeidsgivers tjeneste. Saken har derfor betydning langt utover den konkrete saken. (23.06.2017)
Read more

Ny personvernlovgivning - nedtelling mot det (u)kjente
EU har lenge arbeidet med et nytt – felles regelverk – for personvern. Arbeidet har resultert i Forordning 2016/679, som erstatter personverndirektivet (direktiv 95/46/EC) som den norske personopplysningsloven er bygget på. Det at reglene gis som en forordning innebærer at reglene gjelder direkte (som lov) i hvert enkelt land. For Norge betyr dette at forordningen mest sannsynlig blir implementert i norsk lov gjennom en «henvisning», dvs. en kort lovtekst som viser til forordningen. På arbeidsrettens område åpner forordningen likevel for utfyllende nasjonal lovgivning. De nye reglene skal tre i kraft senest 18. mai 2018. (22.06.2017)
Read more

Endringer i varslings- og arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2017
Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens varslings- og arbeidstidsregler. Endringene i varslingsreglene innebærer blant annet at alle virksomheter med minst fem arbeidstakere får en plikt til å utarbeide varslingsrutiner i tråd med de nye reglene. Endringene i arbeidstidsreglene innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker gis en utvidet rett til å avtale at arbeid kan utføres mellom kl. 21.00 og 23.00. (22.06.2017)
Read more

Nyhetsbrev fra Homble Olsby
I nyhetsbrevet fra Homble Olsby kan du lese om: (22.06.2017)
Read more

Invitation: Nordic HR legal seminars - September 2017
Nordic HR Legal Seminars on recruitment and hiring in the Nordic Region In cooperation with the law firms IUNO in Denmark, Setterwalls in Sweden and Krogerus in Finland, Homble Olsby invites companies to a series of seminars focusing on recruitment and hiring in the Nordic Region. The seminars will be held in Copenhagen, Helsinki, Oslo and Stockholm during September 2017. The seminars are aimed at Human Resource Professionals and people with HR responsibility in the Nordic Region. (16.06.2017)
Read more

Nytt krav fra 1. juli 2017 om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser
Som et ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet innføres det fra 1. juli 2017 et nytt krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser. (13.06.2017)
Read more

Lovforslag om å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner
Regjeringen har i dag sendt på høring et lovforslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. (12.06.2017)
Read more

Merete Furesund ny partner i Homble Olsby
Advokat Merete Furesund tiltrådte som partner i Homble Olsby 1. mai 2017. Furesund kom fra stilling som senioradvokat i Kvale advokatfirma. (01.05.2017)
Read more

Endringer i varslingsreglene
Regjeringen sendte Stortinget rett før påske et forslag til endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler. De viktigste endringene er: (18.04.2017)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Chambers and Partners
Resultatene fra Chambers and Partners årlige advokatundersøkelse er nå offentliggjort. Homble Olsby rangeres igjen som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. (10.04.2017)
Read more

Solheim på topp i pensjon
Chambers and Partners rangerer advokatfirmaer og advokater på bakgrunn av intervjuer med klienter og andre advokater. I årets rangering er Trond Erik Solheim fortsatt en av kun syv advokater som gis topplassering i pensjon. (10.04.2017)
Read more

Meir arbeidsretta ordning med arbeidsavklaringspengar (AAP)
Regjeringa har i dag lagt fram forslag om nye reglar om AAP som skal gjera ordninga meir arbeidsretta. Bakgrunnen for forslaget er at ordninga ikkje har fungert godt nok, og at det må gjerast endringar for å få fleire mottakarar av arbeidsavklaringspengar attende i jobb. (31.03.2017)
Read more

Nye regler om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00
Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag som øker muligheten for at arbeidstakere kan arbeide mellom kl. 21.00 og 23.00. (31.03.2017)
Read more

Viktig dom i Høyesterett om nedbemanning
Høyesterett har avsagt dom i sak om nedbemanning i Posten Norge AS («Posten Norge»). Dommen følger opp tidligere avgjørelser om arbeidsgivers adgang til å begrense utvalgskretsen ved nedbemanning. Høyesterett kom til at Posten Norges avgrensning av utvalgskrets var saklig begrunnet. Arbeidstaker vant likevel frem med at oppsigelsen var ugyldig ut fra den interesseavveiningen som skal gjøres etter arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. (29.03.2017)
Read more

Dyr unøyaktighet om lønn i arbeidsavtale
Agder lagmannsrett avsa 12. oktober 2016 dom i en tvist om hvordan avtalt årslønn skulle omregnes til månedslønn. Saken illustrerer godt at arbeidsgivere bør være nøyaktige når de utformer arbeidsavtaler, arbeidsreglement og liknende. (02.12.2016)
Read more

Ny rapport om heving eller fjerning av aldersgrenser i arbeidslivet
Etter at den alminnelege aldersgrensa i arbeidsmiljølova vart heva frå 70 til 72 år den 1. juli 2015, vart det oppnemnd eit partssamansett utval som skulle sjå nærare på tilpassingar i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterlegare heve eller fjerne denne aldersgrensa. Utvalet leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie den 1. desember 2016. (02.12.2016)
Read more

Vi søker 1-2 advokater / advokatfullmektiger
For å kunne håndtere flere og mer varierte oppdrag, ønsker vi å ansette 1-2 advokater/advokatfullmektiger. Vi ser primært etter personer med 1-3 års erfaring, men også nyutdannede kan søke. Vi tilbyr selvstendige og spennende arbeidsoppgaver i et sosialt og godt arbeidsmiljø med høy faglig standard. (10.11.2016)
Read more

Anders Reiremo ny partner i Homble Olsby
Advokat Anders Reiremo tiltrådte som ny partner i Homble Olsby 1. oktober 2016. Anders kommer fra stilling som advokat og partner hos Albaran. (01.10.2016)
Read more

Daglig leders straffeansvar for mangler ved virksomhetens HMS-system
I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett er en daglig leder i et selskap dømt til betinget fengsel og bot for blant annet brudd på arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid. Dommen er en nyttig påminnelse om at daglige ledere også kan holdes personlig ansvarlige for feil og mangler ved virksomhetens HMS-system. (05.09.2016)
Read more

Forslag om styrka varslarvern i arbeidsmiljølova
Regjeringen la den 20. juni fram forslag om endringar i varslingsreglane som skal styrke vernet av den som varslar om kritikkverdige tilhøve i ei verksemd. (23.06.2016)
Read more

Nye reglar om lønsplikt under permittering frå 1. juli 2016
Lovendringa innfører ein ny arbeidsgivarperiode og utvidar perioden med fritak frå arbeidsgivar si lønsplikt. Maksimal permitteringsperiode blir utvida frå 30 veker til 52 veker. (21.06.2016)
Read more

Tore Lerheims råd om omstillings- og nedbemanningsprosesser
Tore Lerheim var blant ekspertene som ga sine råd om omstillings- og nedbemanningsprosessser i Mediaplanets "HMS & risikostyring" som kom ut 16. juni 2016. (16.06.2016)
Read more

Homble Olsby og NHO oppdaterte om arbeidsrett
Advokatene Tore Lerheim fra Homble Olsby og Margrethe Meder fra NHO holdt den årlige faglige oppdateringen innen arbeidsrett under Advokatenes fagdager 26. og 27. mai 2016. De to har også holdt det tilsvarende foredraget under de årlige arbeidsrettskursene som arrangeres av Juristenes utdanningssenter. (27.05.2016)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Chambers and Partners
Resultatene fra Chambers and Partners årlige advokatundersøkelse er nå offentliggjort. Homble Olsby rangeres igjen som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. (25.04.2016)
Read more

Solheim på topp i pensjon
Chambers and Partners rangerer advokatfirmaer og advokater på bakgrunn av intervjuer med klienter og andre advokater. I årets rangering er Trond Erik Solheim fortsatt en av kun syv advokater som gis topplassering i pensjon. (25.04.2016)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Legal 500
Resultatene fra Legal 500s årlige advokatundersøkelse ble offentliggjort 13. april 2016. Homble Olsby rangeres igjen som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett. (13.04.2016)
Read more

Revisjon av utstasjoneringsdirektivet
Europakommisjonen la den 8. mars 2016 frem et forslag om revisjon av utstasjoneringsdirektivet fra 1996. Hovedprinsippet bak revisjonen er at samme arbeid på samme sted bør avlønnes på samme måte. (04.04.2016)
Read more

Ny Høyesterettsdom om foretaksstraff etter arbeidsulykke
Høyesterett avsa nylig dom som gjaldt foretaksstraff for overtredelse av arbeidsmiljøloven etter en arbeidsulykke i en industribedrift. Dommen illustrerer at gode HMS-rutiner vil bidra til å redusere foretaksstraffen vesentlig. (07.01.2016)
Read more

Arbeidstidsutvalgets rapport er nå fremlagt
Arbeidstidsutvalget la den 6. januar 2016 frem sin rapport hvor behovet for endringer av gjeldende arbeidstidsregulering er vurdert. Arbeidstidsutvalget har vært ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe og ellers bestått av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked. Partene i arbeidslivet har ikke deltatt i selve utvalget, men gitt innspill gjennom blant annet en referansegruppe. Det blir imidlertid spennende å se i hvilken grad partene i arbeidslivet vil gi sin tilslutning til utvalgets rapport og forslag i høringsrunden som nå skal gjennomføres. Det er foreløpig ikke avklart når en høring vil være gjennomført og når en videre oppfølging kan forventes. (06.01.2016)
Read more

Økt ventetid for dagpenger ved selvforskyldt arbeidsledighet
Venteperioden for dagpenger ved selvforskyldt arbeidsledighet har økt fra 8 til 12 uker. (04.01.2016)
Read more

Ny lovregulering om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler fra 1. januar 2016
Den 1. januar 2016 trådte de nye reglene om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet i kraft. Reglene innebærer store endringer innen et praktisk viktig tema, og vil være helt nødvendig å sette seg inn i for alle virksomheter som har arbeidsavtaler med konkurranse- eller kundeklausuler. (04.01.2016)
Read more

Ny Høyesterettsdom om utvelgelseskrets ved nedbemanning
Høyesterett avsa 8. desember 2015 dom vedrørende oppsigelse ved nedlegging av avdeling. Dommen inneholder generelle uttalelser om når utvelgelseskretsen kan begrenses, og gjør det klart at det faktum at det kun er én ansatt i avdelingen ikke er til hinder for at avdelingen brukes som utvelgelseskrets. (11.12.2015)
Read more

Skjerper kontrollen med barnehageansatte
Ny forskrift om politiattest i barnehager trådte i kraft 1. desember 2015. Forskriften er i hovedsak en oppdatering av gjeldende rett, men strammer inn regelverket på enkelte punkter. (03.12.2015)
Read more

Ny lovregulering om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausular i arbeidslivet
Homble Olsby har tidlegare omtalt det lovforslag som regjeringa la fram før påske i år (Prop. 85 L) om nye reglar for konkurransebegrensande avtaler i arbeidslivet. Dei lovendringar som vart føreslege ville få store konsekvensar for partane i arbeidslivet, og grunna motstand frå LO og NHO var det lenge usikkert om forslaget ville bli handsama vidare i Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteen si innstilling til Stortinget (Innst 75 L.) av 24. november inneheld likevel i all hovudsak det opphavelege lovforslaget og endeleg handsaming i Stortinget er venta å finne stad i løpet av desember. (27.11.2015)
Read more

Ny dom om virkninger av brudd på arbeidsmiljølovens offentligrettslige regler
Hålogaland lagmannsrett avsa 1. oktober 2015 dom i en sak om krav på etterbetaling av lønn og overtidsgodtgjørelse. Dommen illustrerer arbeidsmiljølovens dels privatrettslige og dels offentligrettslige karakter. (16.11.2015)
Read more

Ny avgjørelse i Ryanair-saken – Hva er særskilte utfordringer i internasjonale arbeidstvister?
Den verserende rettssaken mellom Ryanair og det italienske kabinbesetningsmedlemmet illustrerer godt de mange interessante spørsmålene som kan oppstå ved tvister i internasjonale arbeidsforhold. Det er rettskraftig avgjort at saken skal pådømmes av norske domstoler, og Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom om at norske rettsregler skal legges til grunn for løsningen av saken. (22.10.2015)
Read more

Midlertidig ansattes rett til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse
Eidsivating lagmannsrett har i en nylig avsagt kjennelse tatt stilling til en midlertidig ansatts begjæring om rett til å stå i stilling etter arbeidsmiljøloven § 15-11. Kjennelsen illustrerer både at det skal mye til før en slik begjæring blir tatt til følge og at midlertidig ansatte har et svakere prosessuelt vern enn fast ansatte. (19.10.2015)
Read more

Statsbudsjettet 2016
Forslaget til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem i går. Nedenfor følger noen av de viktigste punktene i forslaget som berører arbeidslivet. (08.10.2015)
Read more

Klage til ESA om allmenngjøring av regler om reise, kost og losji
På bakgrunn av Høyesteretts dom i Verftssaken i 2013, som gjaldt allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien, sendte NHO en klage til overvåkingsorganet ESA med påstand om at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med bestemmelsene om tjenestefrihet i EØS-avtalen. (31.08.2015)
Read more

Id-kort blir til HMS-kort
Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort. (27.07.2015)
Read more

Nye regler om unntak fra likebehandling ved utleie av arbeidskraft
En ny forskrift gir ved tariffavtale adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015. (14.07.2015)
Read more

Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft i dag
Vi minner om at de tidligere omtalte endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft i dag. Endringene gjelder blant annet midlertidige ansettelser, arbeidstid og aldersgrenser. (01.07.2015)
Read more

Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse
17. juni 2015 avsa Høyesterett en dom vedrørende virksomhetsoverdragelse. Dommen gir veiledning om anvendelsen av reglene om virksomhetsoverdragelse ved virksomhet som er knyttet til tjenesteutøvelse, og er en nyttig påminnelse om de detaljerte vurderinger som må foretas for å ta stilling til om det foreligger en virksomhetsoverdragelse eller ikke. Selv om ny innehaver kun ansatte to av de totalt 10 tidligere ansatte som var knyttet til tjenesteutøvelsen, kom Høyesterett til at reglene om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse. (24.06.2015)
Read more

Beviskrav i avskjedssaker
Det har den siste tiden blitt avsagt flere dommer vedrørende beviskravet i avskjedssaker, senest i Borgarting lagmannsretts dommer av henholdsvis 2. juni 2015 og 28. mai 2015. (12.06.2015)
Read more

Arbeidsmiljødagene 3. og 4. juni i Trondheim
Arbeidsmiljøsenteret arrangerer de årlige Arbeidsmiljødagene i Trondheim 3.- 4. juni. Runar Homble fra Homble Olsby er blant foredragsholderne, sammen med blant andre Hans Olav Lahlum, Bjørn Erik Thon, Steinar Mediaas og Elin Ørjasæter. (01.06.2015)
Read more

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2015
Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner eller 1,92 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,92 prosent. Etter denne reguleringen utgjør 6 ganger grunnbeløpet 540 480 kroner. (01.06.2015)
Read more

Frokostseminarer om endringene i arbeidsmiljøloven - 10. juni i Stavanger og 11. juni i Bergen
Sammen med Arbeidsmiljøsenteret inviterer vi til frokostseminar om de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Runar Homble fra Homble Olsby står for den faglige gjennomgangen. (24.05.2015)
Read more

Endringer ifm revidert statsbudsjett
Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett 1000 nye tiltaksplasser, endringer av permitteringsreglene og utvidelse av overgangsordningen for uføre. (15.05.2015)
Read more

Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2015
Vi har tidligere informert om de lovendringer som er vedtatt, og som blant annet gjelder nye regler om arbeidstid, midlertidig ansettelse og aldergrenser. Kongen i Statsråd besluttet fredag 24. april at lovendringene skal tre i kraft 1. juli 2015. Dette betyr at alle virksomheter raskt må orientere seg om endringene og hvilke konsekvenser dette får. (27.04.2015)
Read more

Solheim på topp i pensjon
Chambers & Partners rangerer advokatfirmaer og advokater på bakgrunn av intervjuer med klienter. I årets undersøkelse er Trond Erik Solheim en av syv advokater som gis topplassering i pensjon. (27.04.2015)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Chambers
Resultatene fra Chambers & Partners årlige advokatundersøkelse er nå offentliggjort. Homble Olsby rangeres igjen som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. (27.04.2015)
Read more

Frokostseminar 5. mai om endringene i aml. - med Gyldendal og Arbeidsmiljøsenteret
Sammen med Gyldendal Arbeidsliv og Arbeidsmiljøsenteret inviterer vi til frokostseminar om de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Runar Homble fra Homble Olsby står for den faglige gjennomgangen. (19.04.2015)
Read more

Liberalisation of temporary contracts rules: two steps forward and one back?
Traditionally, Norwegian employees have enjoyed extensive rights and protection. Shortly after the two right-wing parties, Høyre and Frp, formed a government in Autumn 2013, they announced changes to the Working Environment Act. The government is now in the process of adapting the legislative amendments. (15.04.2015)
Read more

Forslag om nye regler for konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet
Rett før påske la Regjeringen frem et lovforslag (Prop. 85L) om nye regler for konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. Forslaget omfatter både konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler, og vil medføre viktige endringer som i løpet av kort tid kan få store konsekvenser for både arbeidsgivere og arbeidstakere. (10.04.2015)
Read more

Legal 500 om Homble Olsby: ‘Outstanding’ employment boutique
Resultatene fra Legal 500s årlige advokatundersøkelse ble offentliggjort 8. april 2015. Homble Olsby rangeres som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. (08.04.2015)
Read more

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven
I pressemelding fra 12. mars 2015 bekreftet Høyre og Frp at det er oppnådd enighet med samarbeidspartiene KrF og Venstre om endringer av arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialkomiteen har den 19. mars fremlagt to innstillinger, Innst. 207L og 208L (2014-2015), hvor alle lovendringer fremgår. Innstillingene skal behandles av Stortinget 24. mars og noen av lovendringene kan tre i kraft allerede i sommer. Det er derfor viktig for både arbeidsgivere og ansatte å orientere seg raskt om hvilke konsekvenser endringene vil få. (19.03.2015)
Read more

Vi søker advokat/advokatfullmektig
På grunn av stor oppdragsmengde ønsker vi å ansette en advokat/advokatfullmektig. Vi tilbyr selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et sosialt og faglig inspirerende miljø. Vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, spennende arbeidsoppgaver og karrieremuligheter for våre ansatte samtidig som vi legger til rette for en hverdag som ivaretar familie og fritid. (01.03.2015)
Read more

Solheim rangert blant de ti beste i arbeidsrett
Advokatundersøkelsen 2015 (28.02.2015)
Read more

Utleid arbeidstakers krav på fast ansettelse
Gulating lagmannsrett har i sin dom av 15. januar 2015 tatt stilling til om en utleid arbeidstaker fra et bemanningsbyrå hadde krav på fast ansettelse, enten i medhold av den såkalte «grunnbemanningslæren» eller "fireårsregelen" i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd. I denne saken hadde arbeidstaker som jobbet i to påfølgende vikariater blitt sagt opp da arbeidstakeren hadde jobbet i 3 år og 11 måneder. (27.02.2015)
Read more

Nytt lovforslag – arbeidstid og aldersgrenser
Arbeids- og sosialdepartementet la fredag 12. desember 2014 ut forslag til blant annet nye regler om arbeidstid og aldergrenser. (16.12.2014)
Read more

Lovforslag om ny uførepensjon i privat sektor
Finansdepartementet la den 12. desember 2014 frem lovforslag om nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger. (16.12.2014)
Read more

Departementets lovforslag – midlertidige ansettelser
Arbeids- og sosialdepartementet la fredag 5. desember 2014 ut sitt forslag til nye regler om midlertidige ansettelser. (08.12.2014)
Read more

Brudd på etiske retningslinjer - avskjed, oppsigelse eller erstatning til den ansatte?
(14.11.2014)
Read more

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven engasjerer
Forlaget til endringene i arbeidsmiljøloven engasjerer og representantene i arbeidslivet er stadig ute i media og argumenterer for sine syn. (14.11.2014)
Read more

Nyhetsbrev fra Homble Olsby 13. oktober 2014
I dette nyhetsbrevet fra Homble Olsby kan du lese om: - Tore Lerheim ny partner fra 1. september 2014 - Hva blir nytt i arbeidsmiljøloven? - Pensjonsrådgivning (13.10.2014)
Read more

Ny partner: Tore Lerheim
(01.09.2014)
Read more

Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014
Stortinget har vedtatt endringer i ferieloven som trer i kraft 1. juli 2014 (01.07.2014)
Read more

Solheim på topp i pensjon
Chambers & Partners rangerer advokatfirmaer og advokater på bakgrunn av intervjuer med klienter. I årets undersøkelse er Trond Erik Solheim en av syv advokater som gis topplassering i pensjon. (25.04.2014)
Read more

Homble Olsby høyt rangert av Chambers
Resultatene fra Chambers & Partners årlige advokatundersøkelse ble offentliggjort 24. april 2014. Homble Olsby rangeres som et av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. (25.04.2014)
Read more

Gebyr for manglende føring av personallister
Virksomheter som ikke etterlever plikten til å føre personallister vil fra 1. mars 2014 bli ilagt gebyr fra Skatteetaten. (28.02.2014)
Read more

Bedre rettigheter for deltidsansatte
Nye regler for likebehandling av deltidsansatte er vedtatt med virkning fra 1. januar 2014. De nye reglene styrker deltidsansattes rettigheter i forbindelse med arbeidstid. (01.01.2014)
Read more

Endring i permitteringslønnsloven
Ved permittering har arbeidsgiver plikt til å betale lønn til de permitterte i en viss periode – arbeidsgiverperioden. Reglene for hvor lang denne perioden skal være, endres relativt hyppige på bakgrunn av konjunktursvingninger. Ved vurderingen av i hvilken grad staten skal bære kostnadene ved permittering, har det betydning hvor stor mangelen på arbeidskraft er. (01.01.2014)
Read more

Kimsås-Otterbech på topp innen arbeidsrett
Kapital har kåret landets mest fremragende advokater innen privatjus. Stein Kimsås-Otterbech ble i undersøkelsen rangert som den beste advokaten innen arbeidsrett. I undersøkelsen er det advokatene selv som har stemt på sine bransjekolleger. (10.11.2013)
Read more

Den nye regjeringsplattformen
Den nye regjeringens varslede endringer i arbeidsmiljøloven (08.10.2013)
Read more

Rett til lønn under ammefri
Yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år vil fra den 1. januar 2014 ha krav på lønn ved ammefri. (08.10.2013)
Read more

Ny partner: Stein Kimsås-Otterbech
(01.08.2013)
Read more

Nye diskrimineringslover
Stortinget har vedtatt fire nye lover som skal regulere forbud mot diskriminering på ulike grunnlag. (26.06.2013)
Read more

Grensen mellom oppdragstaker og arbeidstaker
20. mars avsa Høyesterett to dommer om grensedragningen mellom arbeidstakere og oppdragstakere. (24.05.2013)
Read more

Olsby rangert blant de ti beste i arbeidsrett
Advokatundersøkelsen 2013 (21.02.2013)
Read more

Banklovkommisjonen foreslår ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring
Banklovkommisjonen har i NOU 2013:13, Utredning nr. 27 Pensjonslovene og folketrygdreformen del III foreslått ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring («tjenestepensjonsloven») som vil gjelde for alle foretak i privat sektor. (06.02.2013)
Read more

Ny partner: Trond Erik Solheim
Advokat Trond Erik Solheim ble ny partner i Homble Olsby 1. september 2012. Solheim kommer fra stilling som senioradvokat i Wiersholm. (06.09.2012)
Read more

Oppsigelse av midlertidige ansatte i kontraktstiden
Høyesterett avsa den 2. februar 2012 dom i sak om lovligheten av oppsigelse av to fotballspillere i Notodden Fotballklubb (Notodden-dommen). Fotballspillerne var begge midlertidig ansatt da de mottok oppsigelsen. Oppsigelsene var begrunnet med at klubbens økonomi var vesentlig svekket, i hovedsak på grunn av at hovedsponsoren hadde redusert sponsorstøtten. (28.06.2012)
Read more

Ny bok: Ansettelse og oppsigelse
Advokatene i Homble Olsby har etter forespørsel fra Gyldendal skrevet boka «Ansettelse og oppsigelse – en håndbok for ledere.» (22.02.2012)
Read more

Endringer i permitteringsregelverket
Ved permittering fritas arbeidstaker for sin arbeidsplikt samtidig som arbeidsgiver fritas for plikten til å betale lønn. Arbeidsavtalen består i permitteringstiden, noe som innebærer at den permitterte har rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permitteringstiden er over. Permitteringsregelverket har blitt forandret flere ganger de siste årene, blant annet på grunn av endringer i konjunkturene. 1. januar 2012 trådte flere endringer i reglene om permittering og dagpenger i kraft. Endringene gjelder permitteringer som er iverksatt etter 31. desember 2011. (14.02.2012)
Read more

EUs vikarbyrådirektiv
EUs vikarbyrådirektiv gir regler om inn- og utleie av arbeidskraft. De to sentrale bestemmelsene i direktivet er artikkel 4 og 5. Artikkel 4 regulerer medlemslandenes mulighet til å sette begrensninger for virksomheters adgang til å leie inn og ut arbeidskraft. Artikkel 5 gir regler om hvilke arbeidsvilkår arbeidstakere ansatt i vikarbyrå har krav på. Formålet med direktivet er å beskytte innleide arbeidstakere, og å bedre deres vilkår gjennom å innføre et prinsipp om likebehandling. Direktivet skal også bidra til å anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere og til å etablere passende rammer for anvendelsen av innleid arbeidskraft ved å bidra til effektivt å skape arbeidsplasser og til å utvikle fleksible former for arbeid. (14.02.2012)
Read more

Oppsigelse av midlertidige ansatte i kontrakstiden
Høyesterett avsa den 2. februar 2012 dom i sak om lovligheten av oppsigelse av to fotballspillere i Notodden Fotballklubb (Notodden-dommen). Fotballspillerne var begge midlertidig ansatt da de mottok oppsigelsen. Oppsigelsene var begrunnet med at klubbens økonomi var vesentlig svekket, i hovedsak på grunn av at hovedsponsoren hadde redusert sponsorstøtten. (10.02.2012)
Read more

Bruk av sosiale medier på arbeidplassen
Mange bruker sosiale medier i løpet av en alminnelig dag både i jobb og privat. Slik bruk kan skape utfordringer i arbeidssituasjonen, der arbeidstaker er forpliktet til å være lojal og til å stille sin tid og arbeidskapasitet til arbeidsgivers disposisjon. For å hindre uønsket bruk av sosiale medier i arbeidstiden, og for å skape en felles forståelse på arbeidsplassen i forhold til hva som er akseptabel bruk, anbefaler vi å lage egne retningslinjer for virksomheten som omhandler bruk av sosiale medier. (08.03.2011)
Read more

Homble Olsby bidrar i IKT-Norges gründerprogram
IKT-Norge har valgt Homble Olsby som leverandør av juridiske tjenester innen arbeidsrett til sitt gründerprogram "Up" for norske IT- og teknologibedrifter. (15.09.2010)
Read more

Frokostseminar 26. mai 2010
Homble Olsby og Medvind Personal inviterer herved til frokostseminar. Målet med seminaret er å gi ledere og andre som arbeider med personalspørsmål, innspill og tanker basert på Medvind Personals og Homble Olsbys erfaringer knyttet til dagsaktuelle temaer. Det blir servert en enkel frokost med kaffe/te. (05.05.2010)
Read more

Fravær som følge av askeskyen
Vulkanutbruddet på Island og den påfølgende askeskyen har ført til at mange nordmenn den siste uken ikke har kommet seg hjem fra reiser som planlagt. Dette har fått vidtrekkende konsekvenser, blant annet for arbeidsgivere der arbeidstakere har uteblitt fra jobb. Mange lurer på om arbeidstakere har rett til lønn i slike situasjoner, og om fraværet kan gi grunnlag for oppsigelse. (21.04.2010)
Read more

Plikt til å drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte
Arbeidsdepartementet la i slutten av mars frem et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende midlertidige ansettelser. Forslaget går ut på at arbeidsgivere blir pålagt en plikt til å drøfte bruken av midlertidige ansatte i virksomheten med de tillitsvalgte en gang per år. (14.04.2010)
Read more

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2010
I dette nyhetsbrevet fra Homble Olsby kan du lese mer om endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2010. (23.11.2009)
Read more

Utvidet egenmeldingsperiode i forbindelse med svineinfluensa
I dette nyhetsbrevet fra Homble Olsby kan du lese mer om innføring av utvidet egenmeldingsperiode i forbindelse med svineinfluensa. (28.10.2009)
Read more

Innsyn i ansattes e-post, dataområder mv.
To år etter at departementet sendte ut forslag til regler om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post på høring, har departementet nå fastsatt slike regler i et nytt kapittel 9 i personopplysningsforskriften. (13.02.2009)
Read more

Endringer i permitteringsreglene
Som del av tiltakspakken regjeringen presenterte 26. januar i år, har regjeringen foreslått å endre permitteringsreglene på to punkter. (13.02.2009)
Read more

Nyhetsbrev - august 2007
Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sommer gitt uttrykk for i media at det trengs et lovforbud mot at arbeidsgivere spør om graviditet under jobbintervju. Etter vår oppfatning ligger det allerede et slikt forbud i dagens lovverk. Vi gir en oversikt over temaet i dette nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet gir videre en oversikt over nyheter og utvalgte rettsavgjørelser innen arbeidslivets område som har kommet i 2. kvartal 2007. (13.08.2007)
Read more

Endring i reglene om oppfølging av sykmeldte
Med virkning fra 1. mars 2007 er reglene om tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte endret på flere punkter. Endringene er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets rapport fra 6. november i fjor, og hensikten bak regelendringen er å øke innsatsen for å tilbakeføre syke personer til arbeidslivet. (10.04.2007)
Read more

Nyhetsbrev - april 2007
I dette nyhetsbrevet har vi følgende hovedsaker: - Endringer i reglene om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte - Oppdatering på status vedrørende nye e-postregler - Rettsavgjørelser i første kvartal 2007 (10.04.2007)
Read more

Viktig med gode varslingsrutiner
De nye reglene om varsling som trådte i kraft 1. januar 2007 pålegger arbeidsgivere å legge til rette for varsling av kritikkverdige forhold. Arbeidsgiver skal også som hovedregel utarbeide rutiner for intern varsling som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Ved å lage gjennomtenkte rutiner for intern varsling vil arbeidsgivere ikke bare oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven, men også minimalisere risikoen for at arbeidstakere utnytter det nye varslervernet i personalsaker som neppe har sin rot i reell varsling. (24.02.2007)
Read more

Manglende skriftlig avtale ved midlertidig ansettelse
Høyesterett har i dom av 5. februar 2007 tatt stilling til om unnlatelse av å oppfylle skriftlighetskravet i arbeidsmiljøloven av 1977 (nåværende arbeidsmiljølov § 14-5) medfører at det foreligger et vanlig fast ansettelsesforhold. Dersom skriftlighetskravet bare er en ordensregel, var subsidiært spørsmålet om hva som i slike tilfeller kreves for at ansettelsen skal aksepteres som midlertidig. (14.02.2007)
Read more

Lederlønninger i allmennaksjeselskaper
Med virkning fra 1. januar 2007 er det gjort endringer i allmennaksjeloven som gjør at styret er forpliktet til å utarbeide en erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte. Bestemmelser om erklæringen følger av allmennaksjeloven § 6-16a. (01.02.2007)
Read more

Nye regler om varsling fra 1. januar 2007
Arbeidsmiljølovens nye varsler-bestemmelser trer i kraft 1. januar 2007, og stiller blant annet krav til at alle virksomheter som omfattes av loven skal lage varslingsrutiner som en del av det systematiske HMS-arbeidet. (01.01.2007)
Read more

 • Immigration law Norway
  Norway’s membership in the EEA means that Norwegian immigration regulations generally comply with the regulations within the EU. Norway has implemented EU Directive 2004/38/EC, regarding the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the member states. Norway has also implemented the Posted Workers Directive (96/71/EC).
  Read more
 • Business establishment in Norway
  Homble Olsby also provides legal and practical advice on business establishment in Norway. This includes:
  Read more
 • GTDT - Labour & Employment 2016
  The Labour & Employment chapter regarding Norway of the 2016 edition of Getting the deal through is written by Homble Olsby partners Tore Lerheim and Ole Kristian Olsby.
  Read more