Oppsigelse i prøvetid

1 Formålet med prøvetiden

Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Reglene om prøvetid står i aml. § 15-6.

Det er tre viktige forskjeller mellom oppsigelser gitt i og utenfor prøvetid:

  • Noe lavere terskel for oppsigelsen
  • Kortere oppsigelsestid
  • Arbeidstaker har som hovedregel ikke rett til å stå i stilling under domstolenes behandling av tvisten

2 Prøvetid må avtales skriftlig

En avtale om prøvetid må være skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale om prøvetid er således ikke bindende, og oppsigelsen må i tilfelle bedømmes etter de alminnelige oppsigelsesreglene. Arbeidsgiver har derfor en klar interesse av å sikre at arbeidsavtalen skriftlig inngås før eller umiddelbart etter at arbeidsforholdet starter, og ikke vente til den absolutte siste fristen på én måned etter tiltredelse, jf. aml. § 14-5 (2).

3 Prøvetidens lengde

Prøvetiden kan maksimalt være seks måneder. Hvis det er avtalt kortere prøvetid enn seks måneder, kan partene innenfor den opprinnelige avtalte prøvetiden avtale å forlenge denne slik at den til sammen blir seks måneder.

Hvis arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver ensidig forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette. Det praktiske er at en slik forlengelsesadgang implementeres i arbeidsgivers standard for arbeidsavtaler. Videre må arbeidsgiver skriftlig orientere arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Hvis arbeidstaker er syk i den siste delen av prøvetiden, må arbeidsgiver derfor sørge for at arbeidstaker mottar orienteringen om forlengelsen mens arbeidstaker er syk, og ikke vente til første arbeidsdag etter sykdommen hvis prøvetiden da har utløpt.

Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver. De mest praktiske grunnene til forlengelse av prøvetid er sykdom og permisjoner.

4 Terskelen for oppsigelse i prøvetid

En prøvetidsoppsigelse må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Høyesterett har uttalt at terskelen for oppsigelse er noe – ikke helt ubetydelig – lavere i prøvetiden enn utenfor. Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaks ytelse skal oppfylle et idealkrav, men arbeidsgiver må levere på et akseptabelt nivå for stillingen. I stillinger med høye kvalifikasjonskrav må arbeidsgiver kunne forvente en raskere og bedre tilpasning til sentrale sider av arbeidet enn i andre stillinger. Tilsvarende vil det kunne stilles strengere krav til en medarbeider med relevant erfaring fra tidligere arbeidsforhold enn til andre.

Av forarbeidene til loven og rettspraksis framkommer det at domstolene skal være ”svært tilbakeholdne” med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvordan arbeidstakeren fungerer i stillingen, så lenge det faktum oppsigelsen bygger på må anses bevist og relevant. Vurderingen av en ansatts egnethet for stillingen er i stor grad et arbeidsfaglig spørsmål som ligger til arbeidsgiver.

Beviskravene domstolene stiller i saker om oppsigelse i prøvetid innebærer at arbeidsgiver må arbeide systematisk med oppfølgingen av prøvetidsansatte for å kunne gi en lovlig oppsigelse i prøvetiden. Arbeidsgiver må ta sikte på å kunne dokumentere/føre bevis for

  • at arbeidstaker har fått tilstrekkelig opplæring
  • de faktiske forholdene som begrunner oppsigelsen
  • at arbeidstaker underveis har fått klar tilbakemelding om at prestasjonen anses å ligge under nødvendig nivå, og eventuelt nødvendig veiledning for å forbedre prestasjonen

5 Saksbehandling ved oppsigelse i prøvetid

Saksbehandlingsreglene ved oppsigelse i prøvetid er de samme som utenfor prøvetiden.

6 Oppsigelsestid ved oppsigelse i prøvetid

Oppsigelsestiden ved oppsigelse i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, jf. aml. § 15-3 (7).

7 Ikke rett til å stå i stilling under domstolenes behandling av tvisten

Arbeidstakere som sies opp i prøvetiden har som hovedregel ikke rett til å fortsette i stillingen under sakens behandling for domstolene, jf. aml. § 15-11 (3). Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort, dersom søksmål reises innen lovens frister. At arbeidstakere som sies opp i prøvetiden som hovedregel ikke har rett til å stå i stilling under domstolenes behandling av tvisten innebærer en vesentlig svekkelse av arbeidstakers forhandlingsposisjon sammenliknet med arbeidstakere som sies opp utenfor prøvetid.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as