Øker innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet

Øker innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet

Publisert: 06. oktober 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 – Prop. 1 S (2022–2023) ble lagt frem 6. oktober 2022. Et av satsingsområdene er tiltak som skal fremme et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

I budsjettforslaget for 2023 styrker regjeringen innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner. De nye millionene skal blant annet gå til oppfølging av reglene om innleie fra bemanningsforetak, hvor det har kommet flere endringer det siste året. Som en del av dette blir Arbeidstilsynet styrket med 25 millioner kroner for å kunne føre tilsyn med reglene, blant annet gjennom en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Bevilgningene i statsbudsjettet er en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Handlingsplanen ble lagt frem 1. oktober 2022, og inneholder til sammen 35 tiltak som skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og legge til rette for et velorganisert arbeidsliv. Handlingsplanen omfatter tiltak på følgende områder:

  • Organisert arbeidsliv og styrket trepartssamarbeid
  • Styrke arbeidstakerrettigheter
  • Hindre utnyttelse av arbeidstakere
  • Mobilisere forbruker- og innkjøpsmakt
  • Øke kunnskapen om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • Kontroll og oppfølging, og tverretatlig samarbeid
  • Internasjonalt samarbeid

Regjeringen har også varslet at den vil legge fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen.

Kollektiv søksmålsrett i flere sakstyper

I handlingsplanen varsler regjeringen at den vil vurdere såkalt kollektiv søksmålsrett i saker som gjelder brudd på likebehandlingsprinsippet ved innleie og ved ulovlige midlertidige ansettelser. Kollektiv søksmålsrett innebærer at fagforeninger av en viss størrelse kan gå til søksmål mot en arbeidsgiver på egenhånd – uten at arbeidstakerne saken gjelder, er part i saken.

Fra 1. juli 2022 gjelder det kollektiv søksmålsrett i saker om ulovlig innleie. Signalene i handlingsplanen tyder på at nåværende regjering vil gå enda ett skritt videre og innføre en tilsvarende rett til å gå til søksmål dersom fagforeningene mener det foreligger brudd på likebehandlingsprinsippet eller reglene om midlertidig ansettelse.

Nytt arbeidstakerbegrep

Både i handlingsplanen og budsjettproposisjonen signaliserer regjeringen at den vil legge frem et forslag til endring av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven innen kort tid. Formålet med dette er å tydeliggjøre arbeidsmiljølovens regler om hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at arbeidsgivere ikke skal kunne organisere seg bort fra ansvaret sitt. Dette er en oppfølging av forslaget fra flertallet i Fougner-utvalget (NOU 2021: 9). I NOU-en ble det foreslått en presumsjonsregel om at arbeidstakerstatus skal legges til grunn med mindre arbeidsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

Sanksjoner ved regelbrudd

Som en del av oppfølgingen av regjeringens handlingsplan blir Arbeidstilsynet styrket i statsbudsjettet for 2023. Arbeidstilsynet har også fått føringer om å bruke overtredelsesgebyr i større grad når forholdene tilsier det og øke størrelsen på overtredelsesgebyret. Dette skal stimulere til at virksomheter etterlever reglene og gi et ris bak speilet til dem som driver useriøst.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as