Artikler

Fanget av fortiden
Hva hadde du som arbeidsgiver gjort hvis du hadde funnet ut at den nyansatte har vært tiltalt i en drapssak? Da Fokus Bank fikk vite at de hadde ansatt den såkalte ”fetteren til Birgitte Tengs”, besluttet de å heve arbeidsavtalen før han hadde tiltrådt. Fetteren anla sak mot banken og hevdet at oppsigelsen av ham skulle kjennes ugyldig. Stavanger tingrett besluttet at saken ikke skulle behandles etter arbeidsmiljølovens regler fordi fetteren ennå ikke hadde tiltrådt stillingen på det tidspunktet banken hevet arbeidsavtalen. Saken ble derfor avgjort etter de alminnelige reglene om kontraktsbrudd. Tingretten kom til at bankens heving av arbeidskontrakten var urettmessig og tilkjente fetteren erstatning. Men han fikk ikke tilbake stillingen.
Les mer her

”Litt” ulovlighet lønner seg
Hva gjør du som arbeidsgiver dersom du sitter på ulovlig innhentede opplysninger som beviser at arbeidstaker begår pliktbrudd som gir grunnlag for oppsigelse? Selv om opplysningene er innhentet ved for eksempel ulovlig overvåking, kan det være fristende å bruke dem som bevis dersom alternativet er at det ikke kan reageres mot arbeidstakeren. Hva skjer så om de ulovlige bevisene fremlegges under en rettssak hvor grunnlaget for oppsigelsen bestrides?
Les mer her

Gjensidiges aldersgrense på 67 år var lovlig
I slutten av juni slo Høyesterett fast at Gjensidige Forsikring ASA (Gjensidige) sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år var lovlig. En bedriftsintern aldersgrense innebærer at en ansatt må fratre på grunn av alder på et tidligere tidspunkt enn det som følger av hovedregelen i arbeidsmiljøloven (70 år). Spørsmålet i saken var om pensjonsalderen i Gjensidige innebar ulovlig aldersdiskriminering. Høyesterett fant at aldersgrensen på 67 år ikke var aldersdiskriminerende.
Les mer her

Piloter satt på bakken for godt
Høyesterett har slått fast at det ikke innebar ulovlig aldersdiskriminering å si opp ti flygere i SAS som alle hadde fylt 60 år. Flygerne ble sagt opp i 2008 da SAS måtte kutte personalkostnader etter at flyselskapet hadde fått økonomiske problemer. I nedbemanningsprosessen ble det bestemt at piloter som hadde nådd pensjonsalder skulle sies opp før øvrige piloter. Dette falt i dårlig jord hos pilotene, som ikke uten videre frivillig ville ta av seg kapteinlua. Med påstand om ugyldige oppsigelser og krav om erstatning gikk de til sak mot SAS. Det endte med tap i alle tre rettsinstanser.
Les mer her

Fulltidsarbeidende pensjonist?
Pensjonsreformen muliggjør delvis uttak av pensjon fra fylte 62 år. Men pensjonistene kan ikke jobbe mindre av den grunn.
Les mer her

Permittering bør lovreguleres
Arbeidsgivers adgang til å permittere arbeidstakere er ikke lovregulert. I tariffregulerte virksomheter er det avtalt regler om når og hvordan arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere, se for eksempel hovedavtalen mellom NHO og LO. I virksomheter som ikke er bundet av slike avtaler, følger permitteringsadgangen av ulovfestede regler. I praksis vil permitteringsreglene langt på vei være de samme uavhengig av om virksomheten har tariffregler om permittering eller ikke. Men mangelen på lovregler bidrar til uklarheter, blant annet fordi tariffavtalenes permitteringsregler passer best på større virksomheter. Regjeringen bør derfor følge opp initiativet som er tatt for å få lovregulert arbeidsgivers permitteringsadgang.
Les mer her

Vikarventilering
Bruk av midlertidige ansettelser, herunder, vikariater, er et gjentagende tema i samfunnsdebatten. Regjeringen har også ønsket et økt fokus på temaet. I Soria Moria II-erklæringen ble det satt som mål å arbeide videre for å begrense bruken av midlertidige ansettelser. Tidligere i høst fikk NRK medienes søkelys mot seg da en journalist valgte å si opp sin stilling på direktesendt radio i protest mot blant annet NRK sin bruk av midlertidig ansatte.
Les mer her

TRYGDEJUKS?
Hanne Bjurstrøm varsler mer leting etter trygdejuksere. Hun vil finne noen som først og fremst har gjort det NAV har bedt dem om.
Les mer her

Enklere å bytte arbeidsgiver
Regjeringen har i et høringsnotat foreslått nye lovregler som vil begrense adgangen for arbeidsgiver til å kreve at arbeidstaker ikke kan ta ansettelse i, eller starte konkurrerende virksomhet.
Les mer her

Alle må drøfte
I Soria Moria II-erklæringen fastslår regjeringen at den vil arbeide videre for å sikre at arbeidsforhold som hovedregel skal være faste, og at antallet midlertidige ansettelser skal begrenses. Arbeidsdepartementet la i mars i år frem et lovforslag som bygger på løftet fra Soria Moria II. Dersom forslaget blir vedtatt, blir arbeids­givere forpliktet til å drøfte bruken av midlertidige ansatte i virksom­heten med de tillitsvalgte hvert år.
Les mer her

Når skal jeg slutte å jobbe?
- og hvem skal bestemme tidspunktet?
Les mer her

Oppreisning etter varsling
To ferske avgjørelser fra lagmannsrettene belyser størrelsen på oppreisnings­erstatning ved ulovlig gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold.
Les mer her

Sykefravær og ansettelsestid
Den 7. mai i år avsa Høyesterett en dom vedrørende retten til fast ansettelse etter sammenhengende midlertidig ansettelse over flere år i samme virksomhet. Departementet foreslår nå å lage en lov, basert på mindretallets konklusjon.
Les mer her

Erstatningsansvar pga saksbehandling ved oppsigelse
Avslutning av arbeidsforhold må skje i henhold til arbeidsmiljøloven. En fersk avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett viser hvor galt det kan gå når arbeidsgiver ikke følger spillereglene.
Les mer her

Mer permittering - mindre stillingsvern
Den rødgrønne regjeringen har økt perioden det ytes dagpenger når arbeidstakere permitteres. Samtidig er arbeidsgiverens lønnspliktperiode redusert fra ti til fem dager. Endringen kan gjøre permittering til en mer attraktiv ordning for arbeidsgiverne.
Les mer her

Betydningen av ferieavbrudd mellom midlertidige ansettelser
En overlege i Finnmark har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i en sak som omhandler betydningen av ferieavbrudd ved vurderingen av om det foreligger en sammenhengende midlertidig ansettelse som gir rett til fast ansettelse.
Les mer her

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjons­evne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trer i kraft 1. januar 2009. Loven pålegger arbeidsgivere nye forpliktelser overfor personer med nedsatt funksjonsevne.
Les mer her

Statoil-seier i Høyesterett
Den 29. september 2008 vant Statoil en prinsipiell seier i Høyesterett. Høyesterett ga Statoil medhold i at selskapet kunne gjøre endringer i den kollektive tjenestepensjonsordningen. Konklusjonen var motsatt av lagmannsrettens dom i samme sak.
Les mer her

Turbantoleranse
En bussjåfør i et busselskap var sikh og brukte turban. Busselskapet hadde et uniformsreglement som forbød slik bruk, og sikhen ble nektet å bruke turban på arbeid. Lovligheten av dette ble vurdert av likestillings- og diskrimineringsombudet i en avgjørelse av 16. juli 2008.
Les mer her

Skjerpet plikt til ferieavvikling
Regjeringen har fremmet lovforslag om skjerping av kravet til ferieavvikling. Et allerede komplisert feriesystem kan bli enda vanskeligere å forstå.
Les mer her

Les arbeidsavtalen nøye!
Du har fått tilbud om din første jobb og skal undertegne kontrakten med arbeidsgiver. Hva bør du være klar over når du vurderer avtalen?
Les mer her

Endring av pensjonssystemer
Høyesterett skal ta stilling til om StatoilHydro ASA må åpne pengesekken og oppregulere arbeidstakernes pensjoner.
Les mer her

Oppsigelse i prøvetiden
Høyesterett har slått fast at Tollvesenet hadde rett til å si opp en tollaspirant som ble tatt for promillekjøring i aspiranttiden. Dommen belyser mange interessante spørsmål om oppsigelse i prøvetiden.
Les mer her

Streik kan stride mot EUs fire friheter
I desember 2007 avsa EU-domstolen to prinsipielt viktige dommer om forholdet mellom EU-systemets fire friheter og streikeretten. Dommene gir noen viktige svar, men organisasjonene i arbeidslivet vil nok diskutere nyansene i tiden som kommer.
Les mer her

De uavhengige stillingene – upresist fra departementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 20. desember 2007 på høring et forslag om endring i arbeidsmiljølovens regel om at særlige uavhengige stillinger er unntatt fra arbeidstidskapittelet. Men departementet klargjør ikke hva det egentlig mener er problemet med dagens situasjon.
Les mer her

Styringsretten - en trussel mot arbeidsavtalen?
Domstolene har tatt et nytt steg i retning av å la styringsretten redusere arbeidsavtalenes betydning.
Les mer her

Nå går de gamle hjem; i hvert fall delvis
Arbeids- og inkluderings­departe­mentet (AID) ferdigstiller nå sitt eget lovforslag om rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere som har passert 62 år. Forslaget er et tiltak for å få eldre arbeidstakere til å bli værende lenger i arbeidslivet.
Les mer her

Forvirrende om endringsoppsigelser
Borgarting lagmannsretts dom av 14. mai 2007 om behandlingen av en barnevernleder i Oslo, illustrerer godt hvilke problemstillinger endringsoppsigelser reiser. Og flertallets ”tilleggsutsagn” som ikke var nødvendige for å løse saken, gjør det ikke enklere å forklare den systematiske tilæringen til spørsmålene.
Les mer her

Opplysninger om graviditet ved ansettelse
Likestillings- og diskrimineringsombudet skaper uklarhet om lovligheten av å spørre om graviditet i jobbintervjuer.
Les mer her

Fratredelseskjennelser og EMK
En regiondirektør ble sagt opp fra sin stilling i Redningsselskapet 24. mai 2006. Vedkommende tok ut stevning mot Redningsselskapet 16. august 2006 med påstand om at oppsigelsen var ugyldig.
Les mer her

Fleksitid og deltid - vesentlig ulempe for virksomheten?
Etter arbeidsmiljøloven § 10-2 kan arbeidstakere ha rett til både fleksibel arbeidstid og redusert arbeidstid. For begge alternativene er det et vilkår at arbeidstidsordningen kan innføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.
Les mer her

Overtidsgodtgjørelse inkludert i lønn
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har overprøvd Arbeidstilsynet, og åpner for at lønn for overtidsarbeid kan inkluderes i den faste lønnen. Dette kan føre til vanskelige bevisvurderinger og uthuling av overtidsvernet.
Les mer her

Yssen er en varsler
Stortinget brukte høsten til å lage nye lovregler som skal beskytte varslere. LO brukte mindre enn to uker på å bryte dem.
Les mer her

Tøys fra Røys om e-post
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har laget forslag til nye kjøreregler for e-post i arbeidslivet. Regelutkastet til statsråd Heidi Grande Røys vil gjøre det så tungvint å bruke e-post i arbeidet at fornyingsministeren kan komme til å gjeninnføre brevpost som et godt alternativ.
Les mer her

Bli mobbet av rett grunn
I Dagbladet tirsdag 10. oktober i år var det en artikkel om overvektiges problemer i en ansettelsesprosess. Det ble blant annet presentert statistikk som tydet på at de som har for mange kilo på kroppen blir prioritert bak andre jobbsøkere på grunn av vekten.
Les mer her

Høyesterett med ny vri på konkurranseklausuler
Høyesterett har fastslått at konkurranseklausuler ikke er bindende når arbeidstaker sies opp på grunn av virksomhetens forhold.
Les mer her

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer