Oppreisning etter varsling

To ferske avgjørelser fra lagmannsrettene belyser størrelsen på oppreisnings­erstatning ved ulovlig gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold.

Rett til å varsle

Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Uttrykket "kritikkverdige forhold" omfatter lovbrudd, brudd med virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etiske standarder som det er bred tilslutning til i samfunnet. Loven krever at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Gjengjeldelse er forbudt

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med kravene nevnt over, er forbudt. Begrepet gjengjeldelse omfatter i utgangspunktet enhver ugunstig handling som kan ses som en følge av og en reaksjon på varslingen. Gjengjeldelsesforbudet gjelder formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed, samt mer uformelle sanksjoner som for eksempel endringer i arbeidsoppgaver og interne overføringer. Forbudet skal imidlertid ikke utelukke at arbeidsgiver kommer med saklige motytringer.

Oppreisningserstatning

Arbeidsmiljøloven fastslår at den som er blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige erstatningsregler. I forarbeidene til varlingsreglene er det uttalt at oppreisningsregelen skal fortolkes på samme måte som den tilsvarende regelen i § 13-9 om virkningen av ulovlig forskjellsbehandling (diskriminering). I forarbeidene til diskrimineringsbestemmelsen heter det at oppreisningsbeløpet skal fastsettes skjønnsmessig og at domstolene vil kunne ta hensyn til en rekke forhold i helhetsvurderingen ved fastsettingen av oppreisningens størrelse. Blant annet nevnes det at arten og alvorlighetsgraden av den ulovlige gjengjeldelsen skal stå sentralt i vurderingen. Videre skal det vektlegges hvorvidt de ulovlige handlingene er begått med hensikt. Videre nevnes det at forhold på arbeidstakerens side vil kunne trekkes inn. Departementet nevnte videre at praksis som har utviklet seg i domstolene når det gjelder erstatning for ikke-økonomiske forhold i medhold av arbeidsmiljølovens stillingsvernbestemmelser, vil kunne gi en viss veiledning vedrørende utmålingen.

Gjengjeldelse i kommune

En dom fra Agder lagmannsrett fra november i år gjaldt en kvinne som var ansatt innen omsorgsarbeid i en kommune. Hun varslet om at en leder oppførte seg uakseptabelt mot brukere og arbeidstakere. Lagmannsretten slo fast at denne adferden var "kritikkverdige forhold". Kommunen la på tidspunktet for varslingen til grunn at kvinnen var midlertidig ansatt. I følge dommen sørget andre ledere i kommunen for at varsleren systematisk ikke ble tilbudt nye ansettelsesforhold. Retten la til grunn at dette skjedde som et resultat av varslingen, og var således en ulovlig gjengjeldelse. Retten uttalte at denne gjengjeldelsen fremsto som sterkt klanderverdig og fullstendig uproporsjonal. Retten kunne ikke se at varsleren hadde foretatt seg noe som kunne rettferdiggjøre den behandlingen hun fikk. Dommerne uttrykte også at kommunens mangel på hensynsfullhet i tillegg viste seg ved at en av lederne som bidro til å nekte videre ansettelser, på et ledermøte uttrykkelig hadde påtatt seg å informere varsleren om at hun ikke lenger var ønsket i omsorgsboligene, men likevel unnlot å gjøre dette. Retten festet således ikke tillit til den samme kvinnens forklaring om at dette skyldtes en forglemmelse. Lagmannsretten fant kommunens gjengjeldelse i form av utestengelse som hensynsløs og graverende. Videre påpekte retten at kommunen gjennom sin anke hadde bidratt til at saken trakk i langdrag. Oppreisningsbeløpet ble fastsatt til 150.000 kroner.

Gjengjeldelse i teknologibedrift

Borgarting lagmannsrett avsa i oktober dom i en sak med liknende tema. En nyansatt tekniker hadde varslet om en rekke til dels svært kritikkverdige forhold ved en bedrift som arbeidet med industriell radiografi. I hovedsak arbeidet virksomheten med kontroll av sveisearbeider for industri og offshore ved hjelp av røntgenfotografering. Varsleren selv forklarte at han var blitt utsatt for mobbing, sjikanering og utfrysing ved flere anledninger som følge av varslingen. Retten konkluderte med at det var noe uklart hva varsleren i detalj hadde blitt utsatt for, men retten var ikke i tvil om at han hadde blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse. Retten omtalte handlingene som ren trakassering. Lagmannsrettens uttalte at det i utmåling av erstatningen må legges vekt på at trakasseringen varsleren ble utsatt for, var massiv og gjentakende. Retten anså det som klart at gjengjeldelsen hadde vært en meget stor belastning for han som sa i fra, og at han hadde blitt utsatt for et sterkt menneskelig press. Mannen ble også sykemeldt i lengre tid på grunn av forholdene på arbeidsplassen. Retten påpekte videre at oppreisningserstatningen bør ha et visst strafferettslig preg, og fastsatte oppreisningserstatningen til 100.000 kroner.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Arbeidsmiljø nr. 7/8 2009

Runar Homble / 17.12.09

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer