Endringer i varslings- og arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2017

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens varslings- og arbeidstidsregler. Endringene i varslingsreglene innebærer blant annet at alle virksomheter med minst fem arbeidstakere får en plikt til å utarbeide varslingsrutiner i tråd med de nye reglene. Endringene i arbeidstidsreglene innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker gis en utvidet rett til å avtale at arbeid kan utføres mellom kl. 21.00 og 23.00.

Varsling

Formålet med de nye varslingsreglene er å styrke arbeidstakernes varslingsvern. De viktigste endringene i varslingsreglene er:

 • Varslingsreglene samles i et eget nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.
 • Vernet mot gjengjeldelse ved varsling utvides til også å gjelde for innleide arbeidstakere. Innleide arbeidstakere vil således ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold og være vernet mot gjengjeldelse både hos innleier og egen arbeidsgiver.
 • Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere utarbeide varslingsrutiner. Dette kravet supplerer dagens plikt til å lage varslingsrutiner «dersom forholdene tilsier det».
 • Varslingsrutinene skal lages i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte.
 • Varslingsrutinene skal være skriftlige og minst inneholde:
  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • fremgangsmåte for varsling,
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.
 • Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.
 • Ved varsling til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter innføres det en taushetsplikt for myndighetene om hvem som har varslet dem.

De nye varslingsreglene medfører at de aller fleste arbeidsgivere må oppdatere varslingsrutinene sine eller etablere nye.

Endringene i arbeidstidsreglene

Arbeid som utføres mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 defineres i arbeidsmiljøloven som nattarbeid. Nattarbeid er som hovedregel ikke tillatt med mindre "arbeidets art gjør det nødvendig". I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan tariffpartene inngå avtaler om andre løsninger innenfor gitte rammer.

Dette medfører at utgangspunktet er at arbeidstakere som er omfattet av reglene i arbeidstidskapittelet, i dag ikke kan velge å arbeide etter kl. 21.00. Lovendringene innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00, selv om arbeidets art ikke gjør det nødvendig.

Avtalen kan inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en fleksitidsavtale hvor arbeidstaker i samråd med arbeidsgiver kan velge å benytte seg av det handlingsrommet avtalen åpner for. Den totale arbeidstiden i løpet av 24 timer må fortsatt ligge innenfor dagens grenser for maksimal daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.

Det vil være en forutsetning at det er arbeidstaker som tar initiativet til at han eller hun skal arbeide etter kl. 21.00 i hvert enkelt tilfelle. Samtidig må arbeidsgiver være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til kvelden.

Arbeidsmiljølovens regler om såkalt døgnhvile er ikke endret. Hovedregelen vil fortsatt være at arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. I virksomheter med tariffavtale kan tariffpartene avtale en kortere arbeidsfri periode enn 11 timer. Men i virksomheter som må overholde hovedregelen om 11 timer arbeidsfri i løpet av et døgn, vil en arbeidstaker som først legger barna for så å arbeide to timer mellom kl. 21.00 og 23.00, ikke ha lov til å påbegynne arbeidet dagen etter før kl. 10.00.

Ikrafttredelse

Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017.

Carina Strøm / 22.06.17

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer