Utvidet egenmeldingsperiode i forbindelse med svineinfluensa

I dette nyhetsbrevet fra Homble Olsby kan du lese mer om innføring av utvidet egenmeldingsperiode i forbindelse med svineinfluensa.

Mulighet til utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av influensa

Regjeringen og arbeidslivets parter gav 23. oktober 2009 en felles uttalelse om mulighet til utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av influensa. Som følge av spredningen av Influensa A (H1N1) oppfordrer regjeringen og arbeidslivets parter alle virksomheter til midlertidig å tillate bruk av utvidet egenmelding ved egen eller barns sykdomsfravær som følge av Influensa A. De nevnte partene er enige om at utvidet bruk av egenmelding ved sykdom som følge av Influensa A kan være et hensiktmessig tiltak for å begrense primærhelsetjenestens ressursbruk forbundet med å utstede sykmeldinger som følge av Influensa A.

Ansatte i virksomheter som har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-virksomheter) kan i dag ha sammenhengende 8 dagers egenmeldt fravær. For andre virksomheter gir folketrygdloven arbeidstakerne rett til å benytte egenmelding i inntil 3 dager om gangen. Alle arbeidsgivere kan imidlertid på eget initiativ i utgangspunktet akseptere egenmelding for flere dager, så lenge som dette er innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer alle virksomheter, som ikke har inngått IA-avtale, til å utvide egenmeldingsretten fra 3 til 8 dager både ved egen og barns sykdom som følge av fravær som skyldes Influensa A (H1N1).

Egen sykdom

Arbeidstakere vil fortsatt ha rett til å benytte egenmelding fire ganger pr år. Endringen medfører at en av egenmeldingsperiodene utvides fra tre til åtte kalenderdager (til sammen maksimalt 17 dager) ved sykdomsfravær som følge av Influensa A.

For ansatte i IA-virksomheter innebærer utvidelsen ingen utvidede rettigheter, da IA-avtalen gir rett til å benytte egenmelding i inntil åtte kalenderdager per sykdomstilfelle, maksimalt 24 kalenderdager per år.

Barns sykdom

Etter gjeldende regler har arbeidstakere rett til å benytte egenmelding i inntil tre dager ved barns sykdom. Regjeringen og arbeidslivets parter oppfordrer virksomheter til å akseptere bruk av egenmelding i inntil åtte kalenderdager ved barns sykdom som skyldes Influensa A. Den utvidede egenmeldingsretten vil ikke medføre utvidet rett til permisjon og/eller lønnskompensasjon.

Ekstraordinært midlertidig tiltak

Regjeringen og partene i arbeidslivet har understreket at utvidet bruk av egenmelding er et ekstraordinært, midlertidig tiltak som bør opphøre når helsemyndighetene konstaterer at det ikke lenger er behov for det.

Praktisk gjennomføring/innføring

Hver enkelt arbeidsgiver må selv vurdere om den ønsker å innføre rett til utvidet bruk av egenmelding i tilfellene som omtales over. Hvis arbeidsgiver ikke gir tillatelse til utvidet egenmelding, har ikke arbeidstaker slike rettigheter, med mindre virksomheten er IAbedrift.

Arbeidsgivere som ønsker å innføre adgang til midlertidig utvidet bruk av egenmelding, må sørge for å klargjøre de nærmere vilkårene for bruken, herunder arbeidsgivers rett til ensidig å avvikle ordningen på det tidspunktet arbeidsgiver ønsker, i prinsippet uavhengig av myndighetenes anbefaling. Arbeidsgiver bør også klart forbeholde seg retten til ensidig å gjøre endringer i ordningen. Det bør også klargjøres hvilke tilfeller som utløser rett til utvidet egenmeldingsbruk. Arbeidsgivere bør ikke stilltiende akseptere utvidet bruk av egenmelding, da dette kan skape uklarhet om rammene for ordningen, og i verste fall gi arbeidstakere langt videre rettigheter enn tilsiktet fra arbeidsgiver.

Homble Olsby kan bistå i utformingen av informasjon og rutiner for innføring av midlertidig utvidet rett til egenmelding.

Runar Homble / 28.10.09

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer