Fravær som følge av askeskyen

Vulkanutbruddet på Island og den påfølgende askeskyen har ført til at mange nordmenn den siste uken ikke har kommet seg hjem fra reiser som planlagt. Dette har fått vidtrekkende konsekvenser, blant annet for arbeidsgivere der arbeidstakere har uteblitt fra jobb. Mange lurer på om arbeidstakere har rett til lønn i slike situasjoner, og om fraværet kan gi grunnlag for oppsigelse.

Lønnsspørsmålet når arbeidstaker uteblir etter fritidsreise

I utgangspunktet vil en arbeidstaker som uteblir fra arbeid ikke ha krav på lønn fra arbeidsgiver. Forutsetningen for at en arbeidstaker skal ha rett til lønn er at vedkommende stiller sin arbeidskraft til disposisjon og utfører arbeid for arbeidsgiver.

I mange yrker lar det seg også gjøre å utføre arbeid selv om man ikke er fysisk på plass hos arbeidsgiver. I slike tilfeller, hvor arbeidstaker faktisk utfører jobb, vil arbeidstaker har rett til lønn for det utførte arbeidet.

Lønnsspørsmålet når arbeidstaker uteblir etter tjenestereise

Utgangspunktet vil imidlertid være annerledes dersom arbeidstaker uteblir fra arbeidet fordi vedkommende ikke kan returnere etter en tjenestereise. I slike tilfeller er det arbeidsforholdet som medførte at vedkommende reiste ut. Dersom arbeidstaker i slike tilfeller gjør det som kan forventes i forhold til å ta seg hjem via alternative reiseruter, og fortsatt enten uteblir eller blir forsinket, vil arbeidstaker som et utgangspunkt ha rett til vanlig lønn. Arbeidsgiver må imidlertid kunne forvente at fraværende arbeidstaker gir umiddelbar og løpende orientering til arbeidsgiver om fraværet.

Den praktiske løsningen - personalpolitikk

Spørsmålet om krav på lønn i en situasjon som denne handler ikke bare om juss. I praksis handler det vel så mye om hvilken personalpolitikk virksomheten ønsker å føre. Løsningen vil derfor ofte bli at arbeidsgivere har forståelse for at sitasjonen er uforskyldt, og at man derfor ikke ønsker å redusere arbeidstakernes lønn. Alternativt kan man finne andre løsninger der arbeidstakerne eksempelvis aksepterer å anvende feriedager for dette fraværet. Arbeidstaker kan imidlertid ikke kreve at fraværet ”omgjøres” til feriedager, og arbeidsgiver må forholde seg til ferielovens begrensninger når det gjelder å pålegge feriedager.

Oppsigelse?

Hvorvidt fravær som følge av askeskyen vil gi rettslig grunnlag for oppsigelse beror på om fraværet er gyldig eller ikke. Så lenge askeskyen er et reelt hinder for å komme seg hjem, vil fraværet være gyldig og oppsigelse kan således ikke anvendes. Det må imidlertid kunne forventes at arbeidstakere gjør sitt ytterste for å finne alternative reisemåter for å returnere hjem. Dersom en arbeidstaker eksempelvis, etter nærmere en ukes fravær oppholder seg i en europeisk by og hevder at det er umulig å komme seg hjem, vil et slikt fravær normalt ikke lenger være gyldig. I et slikt tilfelle må det legges til grunn at vedkommende har hatt alternative muligheter til å ta seg hjem.

Det er videre grunn til å skille mellom fravær som oppstår som følge av at arbeidstakere reiste ut før askeskyen spredte seg og fravær som eventuelt vil oppstå for arbeidstakere som har valgt, eller velger å reise ut etter at man har sett konsekvensene av askeskyen. For sistnevnte tilfelle vil situasjonen være mer forutsigbar, og fravær fra arbeid i den forbindelse kan vanskeligere aksepteres som gyldig fravær. Den enkelte arbeidsgiver bør finne gode, praktiske og rimelige løsninger på de spørsmålene som oppstår ved fravær som skyldes askeskyen. Homble Olsby bistår bedrifter med nærmere vurdering av de rettslige spørsmålene fraværet reiser, og med å finne gode og rimelige løsninger i de enkelte tilfellene.

Trine B. Welhaven / 21.04.10

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer