Er arbeidsreiser arbeidstid eller fritid?

Dette spørsmålet skal Høyesterett ta stilling til skal i løpet av høsten/vinteren. Spørsmålet har betydning for hvilket vern arbeidsmiljøloven gir arbeidstakerne. I mange tilfeller er også lønnen en funksjon av den arbeidstid arbeidstaker bruker i arbeidsgivers tjeneste. Saken har derfor betydning langt utover den konkrete saken.

Arbeidsmiljøloven § 10-1 definerer arbeidstid som «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver». Arbeidsfri, som er lovens uttrykk for fritid, defineres motsetningsvis som den tid arbeidstaker ikke står til arbeidsgivers disposisjon. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 2 i Arbeidstidsdirektivet (Rådsdirektiv 2003/88/EF) i norsk rett, og bestemmelsen skal således forstås i samsvar med direktivets definisjoner av arbeidstid og fritid.

Under saksforberedelsen for Høyesterett ble det besluttet å be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse på hvor grensen mellom arbeidstid og arbeidsfri går. Tre konkrete spørsmål ble oversendt EFTA-domstolen.

Muntlig høring i EFTA domstolen ble gjennomført 14. juni. Der argumenterte Homble Olsby v/advokat Merete Furesund på vegne av arbeidstaker for at medgått tid på reiser pålagt av arbeidsgiver er arbeidstid. Etter arbeidstakers syn er han da til arbeidsgivers disposisjon og da må den medgåtte reisetiden anses som arbeidstid etter Arbeidstidsdirektivets artikkel 2 slik bestemmelsen er fortolket av EU-domstolen. Sentralt i argumentasjonen var den såkalte Tyco-saken fra 2015 (C-266/14) der EU-domstolen kom til at tid medgått på reise hjemmefra til kunde og tilbake igjen må anses som arbeidstid. Som i Tyco-saken er selve reisen en nødvendig del av oppdraget arbeidstaker utfører. Kun når denne tiden anses som arbeidstid ivaretas formålet med vernebestemmelsene i Arbeidstidsdirektivet.

Regjeringsadvokaten argumenterte på sin side for at arbeidstaker ikke var til arbeidsgivers disposisjon under reisene og at tiden medgått på reise ikke skal anses som arbeidstid. Videre mente staten at dommen i Tyco-saken ikke er relevant da denne gjelder en spesiell gruppe arbeidstakere som ikke har et fast eller sedvanlig arbeidssted, men som pålegges å møte opp på et nytt sted hver dag. Korte og reiserelaterte oppgaver må videre anses som en del av reisen, og kan ikke medføre at terskelen for hva som er arbeidstid er overskredet.

ESA og Kommisjonen støttet arbeidstakers syn og argumenterte for at direktivets artikkel 2 må forstås slik at tid medgått til reiser pålagt av arbeidsgiver er å anse som arbeidstid. Både ESA og Kommisjonen argumenterte for at Tyco-dommen må gis et vidt anvendelsesområde og at EU-domstolen i denne saken har tatt endelig stilling til at når arbeidstaker er på reise til oppdrag pålagt av arbeidsgiver, er han til arbeidsgivers disposisjon og utfører i realiteten arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Å anse en slik reise som arbeidsfri vil ikke kunne fylle direktivets formål om å sikre arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen er ventet i september/oktober 2017, og vil bli omtalt i senere nyhetsbrev.

For mer informasjon om saken, se her

Carina Strøm / 23.06.17

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer