Bruk av sosiale medier på arbeidplassen

Mange bruker sosiale medier i løpet av en alminnelig dag både i jobb og privat. Slik bruk kan skape utfordringer i arbeidssituasjonen, der arbeidstaker er forpliktet til å være lojal og til å stille sin tid og
arbeidskapasitet til arbeidsgivers disposisjon.

For å hindre uønsket bruk av sosiale medier i arbeidstiden,
og for å skape en felles forståelse på arbeidsplassen i forhold til hva som er akseptabel bruk, anbefaler vi å lage egne retningslinjer for virksomheten som omhandler bruk av sosiale medier.

Styringsrett og lojalitetsplikt

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten fastsette i hvilken grad arbeidstakere skal tillates å pleie sitt nettverk via sosiale medier i arbeidstiden. En av utfordringene arbeidsgiver må ta hensyn til i en slik regulering, er at skillet mellom arbeidstid og fritid blir mindre tydelig når arbeidstakere tillates å jobbe for eksempel fra hjemmekontor og på tidspunkt arbeidstaker selv ønsker.

Arbeidstakere vil uansett måtte overholde den generelle lojalitetsplikten som gjelder i ethvert arbeidsforhold. Det er uttalt i forarbeidene til arbeidsmiljøloven at ”Arbeidstakers lokalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med arbeidsgivers interesser og lojalt fremme disse. Blant annet skal arbeidstakere ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte.” Innholdet i lojalitetsplikten vil variere avhengig av hvilken type virksomhet man jobber i og hva slags stilling man har.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

For å klargjøre grensene for bruk av sosiale medier, bør arbeidsgivere fastsette egne retningslinjer for slik bruk. Retningslinjene bør både klargjøre i hvilken grad arbeidsgiver tillater bruk av sosiale medier i arbeidstiden, samt hvilke prinsipper arbeidstakere må forholde seg til i forhold til innhold.

Retningslinjene bør utformes i samarbeid med representanter for de ansatte. Retningslinjene for bruken av sosiale medier på arbeidsplassen bør tilpasses den enkelte bedrift, blant annet fordi behovet for diskresjon vil være avhengig av hvilken type virksomhet som utøves. Instruksjonene bør utformes så enkelt som mulig, og gjerne inneholde konkrete eksempler. Det bør presiseres hva arbeidstakere har lov til å ytre om virksomheten gjennom sine private brukerkonti og hvilke begrensinger som bør gjelde ved bruk av virksomhetens brukerkonto. Hvordan arbeidstakere bør håndtere markedsføringshenvendelser via sosiale medier samt hvordan ansatte skal føre dialog og eventuelt inngå ”vennskap” med kunder, leverandører og samarbeidspartnere bør også inngå i retningslinjene.

Homble Olsby har lang erfaring i å utvikle og implementere retningslinjer for blant annet bruk av sosiale medier. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om hvordan slike regler bør utformes i din virksomhet.

Silje K. Skifjell / 08.03.11

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer