Ny personvernlovgivning - nedtelling mot det (u)kjente

EU har lenge arbeidet med et nytt – felles regelverk – for personvern. Arbeidet har resultert i Forordning 2016/679, som erstatter personverndirektivet (direktiv 95/46/EC) som den norske personopplysningsloven er bygget på. Det at reglene gis som en forordning innebærer at reglene gjelder direkte (som lov) i hvert enkelt land. For Norge betyr dette at forordningen mest sannsynlig blir implementert i norsk lov gjennom en «henvisning», dvs. en kort lovtekst som viser til forordningen. På arbeidsrettens område åpner forordningen likevel for utfyllende nasjonal lovgivning. De nye reglene skal tre i kraft senest 18. mai 2018.

Selv om personvernforordningen nå er drøye 1 år gammel, har det skjedd lite på både lovgivningsfronten og hos Datatilsynet for å forberede overgangen til det nye regelverket. Det er mange spørsmål som er uklare og det er kort tid igjen til alle norske virksomheter må oppfylle de nye kravene. Reglene vil imidlertid tre i kraft senest 18. mai 2018 uansett.

Noen av hovedtrekkene i de nye reglene er som følger:

 • De nye reglene vil få et større geografisk virkeområde, og vil bl.a. også omfatte ikke-europeiske selskaper som har kunder, ansatte eller brukere innenfor EU/EØS-området.
 • De nye reglene viderefører hovedprinsippene om behandling av personopplysninger i gjeldende personopplysningslov, men utvider og presiserer rettigheter og plikter på flere områder.
 • Borgerne får flere nye rettigheter, deriblant;

  • Rett til å motsette seg en behandling
  • Rett til å få behandlingen begrenset
  • Rett til å bli slettet ("glemt")
  • Rett til å motsette seg profilering og automatiserte avgjørelser
  • Rett til dataportabilitet (dvs. å flytte «egne» personopplysninger)

 • De nye reglene skjerper kravene for at et samtykke skal være et lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dette får bl.a. betydning i arbeidsforhold, hvor samtykke som den klare hovedregel ikke (lenger) vil være et gyldig behandlingsgrunnlag.
 • De nye reglene innfører skjerpede krav til å dokumentere virksomhetens internkontroll for personopplysninger og datasikkerhet og innfører nye krav til at virksomheten skal gjennomføre selvstendige vurderinger av bl.a. personvernkonsekvenser, risikovurderinger og et prinsipp om «innebygd personvern».
 • Det innføres regler om meldeplikt innen 72 timer til Datatilsynet og den registrerte ved sikkerhetsbrudd.
 • Flere virksomheter vil ha plikt til å utnevne personvernombud (intern eller ekstern ressurs).
 • Sanksjoner kan ilegges i form av overtredelsesgebyr opptil 20 millioner Euro eller inntil 4 prosent av en virksomhets årlige globale omsetning.

De nye reglene gjør at alle norske virksomheter må revidere og oppdatere sine rutiner for behandling av personopplysninger. Dette arbeidet vil erfaringsvis ta tid, og virksomheter som ikke starter arbeidet tidsnok risikerer sanksjoner. Også virksomheter som i liten eller begrenset grad behandler personopplysninger utover om egne ansatte vil være berørt av de nye reglene, og bør derfor oppdatere sine rutiner for personvern og sine maler for arbeidsavtaler og informasjon til ansatte.

Trond Erik Solheim / 22.06.17

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer