Ny avgjørelse i Ryanair-saken – Hva er særskilte utfordringer i internasjonale arbeidstvister?

Den verserende rettssaken mellom Ryanair og det italienske kabinbesetningsmedlemmet illustrerer godt de mange interessante spørsmålene som kan oppstå ved tvister i internasjonale arbeidsforhold. Det er rettskraftig avgjort at saken skal pådømmes av norske domstoler, og Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom om at norske rettsregler skal legges til grunn for løsningen av saken.

I tvister som oppstår i internasjonale arbeidsforhold vil det være tre hovedgrupper av juridiske problemstillinger som kommer i tillegg til de spørsmål som vanligvis oppstår i med tvister mellom kun norske parter. Disse problemstillingene representerer særskilte utfordringer både for arbeidsgiver og arbeidstaker og vi skal kort peke noen hovedtrekk ved disse problemstillingene.

Den første gruppe med spørsmål knytter seg til hvor saken har verneting, det vil si hvilket lands domstoler som er kompetente til å avsi dom. Dette kan i seg selv ta lang tid å få avklart. Arbeidstakeren i Ryanair-saken tok ut stevning 3. april 2013 i forbindelse med at hun hadde mottatt beskjed om at arbeidsforholdet skulle opphøre med umiddelbar virkning. Endelig avgjørelse i vernetingsspørsmålet ble først avsagt 17. juni 2014. Det er verdt å merke seg at norske domstoler ble ansett kompetente til å avgjøre tvisten selv om partene i arbeidsavtalen hadde avtalt irsk verneting. Ved inngåelse av arbeidsavtaler i internasjonale arbeidsforhold er det derfor viktig å søke råd om hva som er muligheter og begrensninger med hensyn til å utpeke en eller flere domstoler til å behandle tvister mellom partene.

Den andre gruppe med særskilte spørsmål i internasjonale arbeidstvister knytter seg til spørsmålet om hvilket lands rett som skal benyttes (lovvalget). Det er dette Borgarting lagmannsrett nå har tatt stilling til i Ryanair-saken. Etter at Moss tingrett i januar i år la til grunn at norsk rett skulle benyttes, kom ankesaken opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i september. I dom av 16. oktober legger lagmannsretten til grunn at saken skal behandles og avgjøres etter norsk rett.

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at de norske lovvalgsreglene på dette området er ulovfestede, og at tvisten i mangel av avtale om lovvalg skal avgjøres på grunnlag av rettsreglene i det landet som saksforholdet etter en totalbedømmelse har nærmest tilknytning til (den såkalte «Irma Mignon-formelen»). Hensynet til europeisk rettsenhet tilsier imidlertid at norske domstoler legger vekt på de løsningene som EU-landene har valgt. I dette tilfellet måtte derfor lagmannsretten gå nærmere inn på lovvalgsreglene i Roma I-forordningen. Lagmannsretten gikk detaljert gjennom de aktuelle bestemmelsene i forordningen og rettspraksis fra EU-domstolen, og kom til at norsk rett ville ha kommet til anvendelse dersom det ikke var avtalt irsk rett. Dermed måtte den italienske arbeidstakeren være beskyttet av de norske ufravikelige reglene som retten la til grunn ville være gunstigere for henne enn irsk rett. Dette illustrerer godt at det også er viktig for partene i et internasjonalt arbeidsforhold å innhente råd om hvilken adgang de har til å avtale hvilket lands rett som skal gjelde for arbeidsforholdet.

Vi understreker at lagmannsrettens avgjørelse om lovvalgsspørsmålet ikke er rettskraftig, og at Ryanair i media allerede har uttalt at de har instruert sine advokater om å anke avgjørelsen inn for Høyesterett. Når lovvalgsspørsmålet etter hvert blir rettskraftig avgjort, skal selve hovedsaken om gyldigheten av avviklingen av arbeidsforholdet behandles. En slik sak kan også gå over flere år, avhengig av om den blir rettskraftig avgjort i lagmannsretten eller slipper inn til behandling hos Høyesterett.

Den tredje – og siste – hovedgruppen av juridiske problemstillinger i internasjonale arbeidstvister knytter seg til spørsmål om fullbyrding og anerkjennelse av dommen i et annet land. Poenget her er at det hjelper lite med en rettskraftig avgjørelse i en parts favør dersom motparten ikke har virksomhet og/eller eiendeler i det landet hvor dommen er avsagt. I slike tilfeller er derfor den vinnende parten avhengig av at dom avsagt i f.eks. Norge kan legges til grunn av utenlandske domstoler i forbindelse med tvangsfullbyrdelse av de krav parten har fått medhold i. For sivile saker reguleres disse spørsmålene innen EU/EFTA-landene av Luganokonvensjonen. Selv om den klare hovedregelen er at en dom avsagt i én EU/EFA-stat skal legges til grunn i en annen EU/EFTA-stat, er det noen unntak fra dette. Det kan også være en tidkrevende og kronglete prosess å få gjennomført en tvangsfullbyrdelse i utlandet. På denne bakgrunnen vil det ofte lønne seg allerede ved avtaleinngåelsen i internasjonale arbeidsforhold å tenke over et «worst case»-scenario og hva som kan bli utfallet dersom man skulle bli avhengig av å tvangsinndrive et krav mot motparten.

Homble Olsby har lang erfaring med å bistå både virksomheter og ansatte i de juridiske spørsmål som internasjonale arbeidsforhold reiser.

Tore Lerheim / 22.10.15

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer