Dyr unøyaktighet om lønn i arbeidsavtale

Agder lagmannsrett avsa 12. oktober 2016 dom i en tvist om hvordan avtalt årslønn skulle omregnes til månedslønn. Saken illustrerer godt at arbeidsgivere bør være nøyaktige når de utformer arbeidsavtaler, arbeidsreglement og liknende.

Den konkrete saken

I den omtvistede arbeidsavtalen sto det blant annet:

Lønn er avtalt til kr 442.000,- pr. år.

[…]

Feriepenger i henhold til gjeldende regler og rutiner. Lønnen utbetales: 26. hver måned.

I arbeidsreglementet sto det blant annet:

Månedslønn. Årslønn fordelt på 11 månedlige utbetalinger.

[…]

Feriepenger er 12 % av lønn som inngår i grunnlaget for feriepenger etter ferieloven.

Arbeidstaker anførte at hennes månedslønn utgjorde den avtalte årslønnen delt på 11, altså NOK 40 182. Arbeidsgiver anførte at den avtalte årslønnen inkluderte feriepenger, altså slik at de 11 månedlige utbetalingene av lønn pluss feriepenger til sammen skulle utgjøre NOK 442 000.

Lagmannsretten ga arbeidstaker medhold.

Kommentar til dommen

At arbeidsavtalen angir årslønn og ikke månedslønn er ikke uvanlig. Selve den omtvistede arbeidsavtalen isolert sett, er derfor ikke spesiell. Det spesielle i saken Agder lagmannsrett behandlet, var at det var laget en beregningsregel i arbeidsreglementet om hvordan månedslønnen skulle kalkuleres. Hvis denne spesielle regelen i arbeidsreglementet tenkes vekk, ville nok både arbeidstakers og arbeidsgivers syn på hvordan avtalen skulle forstås, være feil. Det er en etablert praksis i arbeidslivet at hvis partene kun har avtalt årslønn, utgjør månedslønnen 1/12 av den avtalte årslønnen. Og så har arbeidstakere ikke rett til lønn når de avvikler ferie, men de får utbetalt feriepenger i stedet. Denne modellen som de aller fleste arbeidsgivere med slike avtaler følger, ble følgelig ikke anført av noen av partene i den aktuelle lagmannsrettssaken.

Hovedårsaken til at arbeidstaker fikk medhold i sitt syn på den konkrete avtalen, var at arbeidsgiver i sitt arbeidsreglement hadde skrevet:

«Månedslønn. Årslønn fordelt på 11 månedlige utbetalinger.»

Denne formuleringen trekker klart i retning av at månedslønnen skal kalkuleres ved at årslønnen deles på 11, og ikke på 12 som er det vanlig. Lagmannsretten la vekt på at det er arbeidsgiver som er den profesjonelle parten og lot eventuell tvil gå i arbeidstakers favør. Lagmannsrettens dom belyser godt at arbeidsgivere må være nøyaktige i utformingen av arbeidsavtaler, arbeidsreglement og liknende dokumenter, da domstolene normalt vil la arbeidsgiver få risikoen for uklarheter, selv om det konkrete resultatet da kan framstå som uvanlig.

I Agder lagmannsretts dom heter det også:

«Det er etter lagmannsrettens syn heller ikke avgjørende for tolkingen av avtaleforholdet om vanlig praksis i arbeidslivet er at avtalt årslønn inkluderer feriepenger.» [vår understrekning].

Det er bra lagmannsretten skrev «om» og ikke «at». Det er klart ikke en vanlig praksis i arbeidslivet at avtalt årslønn inkluderer feriepenger.

Runar Homble / 02.12.16

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer