Ny lovregulering om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausular i arbeidslivet

Homble Olsby har tidlegare omtalt det lovforslag som regjeringa la fram før påske i år (Prop. 85 L) om nye reglar for konkurransebegrensande avtaler i arbeidslivet. Dei lovendringar som vart føreslege ville få store konsekvensar for partane i arbeidslivet, og grunna motstand frå LO og NHO var det lenge usikkert om forslaget ville bli handsama vidare i Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteen si innstilling til Stortinget (Innst 75 L.) av 24. november inneheld likevel i all hovudsak det opphavelege lovforslaget og endeleg handsaming i Stortinget er venta å finne stad i løpet av desember.

Det er fleire viktige trekk ved det lovforslaget som no ser ut til å bli vedteke i løpet av desember. For avtalar om konkurranseforbod må arbeidsgivar godtgjere at forbodet må vera naudsynt for å ivareta arbeidsgivar sine særlege behov, avtalen må vera skriftleg for å vera gyldig, og kan ikkje vare lengre enn 12 månader. Vidare har den tilsette krav på kompensasjon tilsvarande 100 % av arbeidsvederlag opp til 8G, og minst 70 % av arbeidsvederlag over 8G. Kompensasjonen kan begrensast til 12G.

Vidare vil kundeklausular (avtale om at arbeidstakar ikkje skal ha kontakt med arbeidsgivar sine kundar etter opphøyr av arbeidsforholdet) ikkje gyldig kunne avtalast for meir enn 12 månader, og slike klausular kan kun omfatte kundar som arbeidstakar har hatt kontakt med eller ansvar for siste året før oppseiinga av arbeidsforholdet eller skriftleg førespurnad frå arbeidstakar om kor vidt kundeklausul vil bli gjort gjeldande.

Rekrutteringsklausular er avtalar mellom arbeidsgivar og andre verksemder som er til hinder for arbeidstakar sine moglegheiter til å bli tilsett i annan verksemd. Lovforslaget inneber at rekrutteringsklausular vert forbode, men unnatak av nokre avgrensa tilfelle i samband med overdraging av verksemd etter reglane i arbeidsmiljølova kapittel 16.

Dersom lovforslaget vert endeleg handsama av Stortinget i desember (første gongs handsaming er tidfesta til 7. desember), kan lovendringa tre i kraft så tidleg som 1. januar 2016, men det står att å sjå. I alle tilfelle er det viktig å merke seg at forslaget om overgangsreglar inneber at dei nye reglane óg vil gjelde for allereie inngåtte avtalar med verknad eitt år etter at dei nye reglane trer i kraft. Dette gjer det tvingande naudsynt for alle verksemder – og tilsette som har arbeidsavtaler med denne type klausular – å raskt orientere seg om kva endringar som må eller bør gjerast i eksisterande og nye arbeidsavtaler.

(Vår tidlegare omtale av lovforslaget finn du her).

Tore Lerheim / 27.11.15

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer