Nytt lovforslag – arbeidstid og aldersgrenser

Arbeids- og sosialdepartementet la fredag 12. desember 2014 ut forslag til blant annet nye regler om arbeidstid og aldergrenser.

Innledning

Bakgrunnen for forslagene er et ønske om å tilpasse arbeidstidsordningene til et stadig endrende arbeidsliv. Departementet mener behovet for tilpasning har økt, særlig sett i sammenheng med kundenes forventning og virksomhetens behov for drift utenom vanlig dagtid. Hva gjelder aldergrenser ønsker regjeringen å legge til rette for at eldre ikke diskrimineres og kan stå lenger i arbeidslivet, spesielt for å mobilisere arbeidskraft i en tid hvor dette blir stadig viktigere.

Arbeidstid – gjennomsnittsberegning

Departementet ønsker å øke grensen for den daglige arbeidstid ved gjennomsnittsberegning fra 9 til 10 timer per dag ved avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og fra 10 til 12,5 ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet. Gjennomsnittsberegning vil si at arbeidstiden ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker gjennomsnittsberegnes slik at man kan arbeide lenger den ene uken for så å utjevne dette ved å jobbe tilsvarende kortere en annen. Maks alminnelig arbeidstid per uke økes imidlertid ikke. Den nye regelen skal ikke gjelde midlertidige ansatte etter den nye generelle regelen.

Arbeidstid – overtid

Departementet foreslår videre å øke grensene for hvor mye overtid som kan pålegges av arbeidsgiver fra henholdsvis 10 til 15 timer per sju dager og fra 25 til 30 timer per fire sammenhengende uker, og fra 15 til 20 timer og 40 til 50 etter avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet.

Øvrige endringer i arbeidstidsreglene

I tillegg til ovennevnte foreslås følgende endringer når det gjelder arbeidstid:

- Tilsynene gis utvidet adgang til å samtykke til alternative turnusordninger - Hovedregelen om at 1/5 av beredskapsvakten skal regnes som alminnelig arbeidstid endres til mellom 1/5 og 1/8 alt ettersom hvor belastende beredskapsvakten er - Utvidet adgang til søn- og helgedagsarbeid når arbeidets art krever det, samt utvidet grense for antall søn- og helgedager som kan arbeides etter hverandre, men yttergrensene beholdes

Aldersgrense

Departementet foreslår å heve arbeidsmiljølovens aldergrense fra 70 til 72 år. Aldersgrensen innebærer at arbeidstakere ikke har det alminnelige oppsigelsesvernet ved fylte 72 år. Forslagene berører imidlertid ikke de særlige aldersgrensene i statlig og kommunal sektor. Departementet foreslår også en nedre grense for bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år, med mindre grensen er begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen

Strafferammer og kollektivt søksmål

I tillegg foreslås å heve strafferammene for alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet fra tre måneder til inntil ett år, og fra to til inntil tre år ved straffeskjerpende omstendigheter. Det foreslås å innføre fengselsstraff i inntil ett år, og tre år ved grove brudd på allmenngjøringsloven.

Regjeringen foreslår også å oppheve fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie.

Hege Glimsdal / 16.12.14

 • Ansettelse
  Når arbeidsgiver har behov for nye medarbeidere oppstår det mange spørsmål som må avklares. Det første arbeidsgiver må ta stilling til er om det er mulig og eventuelt om det er hensiktsmessig å knytte til seg nye medarbeidere på annen måte enn ved fast ansettelse.
  Les mer
 • Oppsigelse i prøvetid
  Formålet med prøvetid er å gi arbeidsgiver en noe videre adgang til å kunne si opp en arbeidstaker innledningsvis i arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.
  Les mer
 • Nedbemanning
  I henhold til aml. § 15-7 kreves det saklig grunn for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker.
  Les mer
 • Endringer i arbeidsforhold
  Arbeidsgivere vil løpende få behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Dette kan skyldes behov for kostnadsreduksjoner som kan medføre (fullstendige) oppsigelser, eller behovet kan begrenses til å gjelde større eller mindre endringer i arbeidstakernes stillinger.
  Les mer
 • Fratredelsesavtaler
  Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale.
  Les mer
 • Administrerende direktør
  Arbeidsmiljøloven stiller i noen sammenhenger virksomhetens øverste leder i en særstilling. Virksomhetens øverste leder vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør.
  Les mer
 • KONKURRANSEBEGRENSNINGER MV.
  For de fleste virksomheter er det viktig å beskytte seg mot at ansatte som slutter på urettmessig vis utnytter forretningskritisk informasjon og kunnskap, samt den spesielle kompetanse som har blitt tilegnet gjennom arbeidsforholdet. Ut over avtalte og lovbestemte plikter knyttet til taushetsplikt, vil arbeidsgivers interesser ofte måtte vurderes beskyttet gjennom konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler.
  Les mer
 • Krav til arbeidsmiljø - HMS
  Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.
  Les mer
 • Yrkesskade
  Arbeidsgivere er etter lov om yrkesskadeforsikring av 1989 nr. 65 forpliktet til å tegne forsikring for sine ansatte som dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Arbeidsgiver som unnlater å tegne slik forsikring vil ha objektivt ansvar overfor yrkesskadeforsikringsforeningen.
  Les mer
 • Kollektiv arbeidsrett
  I den kollektive arbeidsretten står tariffavtalen i sentrum. En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som er inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon.
  Les mer
 • Internasjonale arbeidsforhold
  Næringslivet og dermed arbeidslivet blir i økende grad internasjonalt, og arbeidsforhold får i økende grad en internasjonal dimensjon.
  Les mer
 • FERIE OG FERIEPENGER
  Det følger av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakere får ikke lønn under ferieavvikling, men inntektsbortfallet kompenseres gjennom feriepenger.
  Les mer
 • DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET
  Diskriminering i arbeidslivet har i de seneste år fått stadig økt oppmerksomhet, og det har vært mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering pga alder, kjønn og etnisitet som har blitt behandlet av domstolene. For enhver virksomhet er det derfor av stor betydning å være oppdatert på hva som er det nærmere innhold i forbudene mot forskjellsbehandling i de mange lovene som gjelder på dette området.
  Les mer
 • ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
  De nye reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere i god tid innen 1. juli 2016 om det er behov for å avvike fra den nye hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.
  Les mer
 • PERMITTERING
  Permittering er aktuelt hvis arbeidsgiveren midlertidig har et redusert arbeidskraftbehov. Ved permittering fritas partene midlertidig for sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen.
  Les mer
 • VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
  Spørsmålet om det foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand hører til de mest diskuterte problemstillinger i norsk arbeidsrett i nyere tid. Det foreligger etterhvert en rikholdig praksis fra både norske domstoler og EU-domstolen som har gitt grunnlag for både avklaringer men som også har reist nye problemstillinger.
  Les mer
 • GENERELT OM PENSJON
  Alle virksomheter og ansatte skal som den klare hovedregel nå være dekket av en pensjonsordning, og som følge av svært mange og inngripende endringer i reglene om pensjon de seneste år, er det er stort behov for innsikt i hvilke lover og regler som gjelder på dette området, samt hvilke ytelser og rettigheter som er knyttet til pensjonsordningen som gjelder i den enkelte virksomhet. Homble Olsby har lang og bred erfaring innen rådgiving, kursing og prosedyre innen pensjonsrettslige spørsmål.
  Les mer
 • TJENESTEPENSJON OG AFP I PRIVAT SEKTOR
  I privat sektor er det nå en stor valgfrihet med hensyn til hvilken pensjonsordning arbeidsgiver kan tilby sine ansatte. I denne artikkelen gjennomgår vi særtrekk ved de mest praktiske ordninger, samt peker på hvilke regler som gjelder for eventuelle endringer i pensjonsordninger.
  Les mer
 • GDPR - personvern
  Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning – The General Data Protection Regulation – i kraft i EU. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv (95/46/EF), og innebærer en omfattende revisjon av den europeisk personvernlovgivningen.
  Les mer