Forventede endringer med en rødgrønn regjering

Forventede endringer med en rødgrønn regjering

Fougner-utvalget la frem sin innstilling (NOU 2021:9) 23. juni 2021. Flere av forslagene styrker arbeidstakers rettigheter og skjerper kravene til arbeidsgivers organisering av virksomheten og arbeidskraften. Vi forventer at den nye rødgrønne regjeringen vil være positive til flere av utvalgets vurderinger og forslag, og at disse vil kunne bli en realitet i løpet av neste fireårs periode.

Dom fra Arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Dom fra Arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Arbeidsretten avsa nylig en dom som gir sentrale føringer for hvordan ansiennitet skal beregnes ved permittering. Sakens parter var Norsk Flygelederforening på den ene siden, og Spekter og Avinor Flysikring på den andre siden. Sakens hovedspørsmål var hvordan ansiennitet skulle forstås i forbindelse med utvelgelse i en permitteringsprosess – som samlet tjenestetid eller sammenhengende tjenestetid. Spørsmålet er ikke tidligere behandlet verken i Høyesterettspraksis eller i praksis fra Arbeidsretten, og dommen gir dermed en viktig avklaring på beregningsspørsmålet.

Åpenhetsloven – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Stortinget vedtok den nye åpenhetsloven den 14. juni 2021. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Onsdag denne uken la Fougner-utvalget frem sin utredning (NOU 2021:9) om ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget foreslår flere endringer som styrker vernet for arbeidstakere og stiller strengere krav til hvordan arbeidsgiver organiserer virksomheten og arbeidskraften.

EUs direktiv om vern av varslere og virksomheters behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner

EUs direktiv om vern av varslere og virksomheters behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner

EU har vedtatt et direktiv om vern av varslere for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for denne gruppen. Direktivet, som antas å være EØS-relevant, pålegger medlemslandene å gjennomføre direktivet i nasjonal rett innen 17. desember 2021.  Homble Olsby | Littler har lang erfaring med å bistå klienter i håndtering av varslingssaker. Vi anbefaler våre klienter å gjennomgå sine varslingsrutiner for å sikre at disse rutinene oppfyller alle krav til vern av varslere, inklusive krav til forsvarlig håndtering av personopplysninger.

Lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Stortinget har nylig vedtatt flere lovendringer som skal gjøre det lettere å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Endringene fører til et økt ansvar for arbeidsgivere. Homble Olsby har tidligere omtalt lovforslaget som ligger til grunn for endringene her.

EMD-dom om bruk av boikott som arbeidskamp

EMD-dom om bruk av boikott som arbeidskamp

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har i dag avsagt dom i den såkalte Holship-saken. LO og NTF (Norsk Transportarbeiderforbund) hadde klaget inn Norge fordi de mente organisasjonsfriheten etter EMK artikkel 11 ble krenket da en varslet boikott ble kjent ulovlig av Høyesterett. EMD frifant Norge, men anerkjenner at boikott som arbeidskamp kan være vernet av EMK og at begrensninger i retten til boikott krever en forsvarlig avveiing av interesser.

Viktig avklaring fra Høyesterett om ettervirkning av tariffavtale

Viktig avklaring fra Høyesterett om ettervirkning av tariffavtale

Høyesterett har i dom av 2. juni 2021 i den såkalte «Grefsenhjemmet-saken» avklart at bestemmelser om stabiliseringstillegg i en tariffavtale må anses som individuelle lønnsvilkår som blir en del av den enkeltes individuelle arbeidsavtale, og at slike vilkår ikke falt bort som en direkte følge av at tariffavtalen opphørte.

Ny dom om endringsoppsigelse

Ny dom om endringsoppsigelse

Gulating lagmannsrett avsa den 18. mars 2021 dom i en sak med spørsmål om det forelå en usaklig endringsoppsigelse. I motsetning til tingretten, ga lagmannsrettens flertall arbeidstakeren medhold og tilkjente henne erstatning.

Arbeidsgiverperiode II

Arbeidsgiverperiode II

I revidert budsjett for 2021 avstår regjeringen fra å innføre en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Forslag til endringer i «hjemmekontorforskriften» på høring

Forslag til endringer i «hjemmekontorforskriften» på høring

‘Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem’ har fått ny aktualitet under pandemien. Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt ut et forslag til endringer i forskriften på høring. Formålet med forslaget til endringer er å tilpasse reglene til dagens teknologiske og samfunnsmessige utvikling.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018