EUs direktiv om vern av varslere og virksomheters behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner

EUs direktiv om vern av varslere og virksomheters behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner

EU har vedtatt et direktiv om vern av varslere for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for denne gruppen. Direktivet, som antas å være EØS-relevant, pålegger medlemslandene å gjennomføre direktivet i nasjonal rett innen 17. desember 2021.  Homble Olsby | Littler har lang erfaring med å bistå klienter i håndtering av varslingssaker. Vi anbefaler våre klienter å gjennomgå sine varslingsrutiner for å sikre at disse rutinene oppfyller alle krav til vern av varslere, inklusive krav til forsvarlig håndtering av personopplysninger.

Lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Stortinget har nylig vedtatt flere lovendringer som skal gjøre det lettere å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Endringene fører til et økt ansvar for arbeidsgivere. Homble Olsby har tidligere omtalt lovforslaget som ligger til grunn for endringene her.

EMD-dom om bruk av boikott som arbeidskamp

EMD-dom om bruk av boikott som arbeidskamp

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har i dag avsagt dom i den såkalte Holship-saken. LO og NTF (Norsk Transportarbeiderforbund) hadde klaget inn Norge fordi de mente organisasjonsfriheten etter EMK artikkel 11 ble krenket da en varslet boikott ble kjent ulovlig av Høyesterett. EMD frifant Norge, men anerkjenner at boikott som arbeidskamp kan være vernet av EMK og at begrensninger i retten til boikott krever en forsvarlig avveiing av interesser.

Viktig avklaring fra Høyesterett om ettervirkning av tariffavtale

Viktig avklaring fra Høyesterett om ettervirkning av tariffavtale

Høyesterett har i dom av 2. juni 2021 i den såkalte «Grefsenhjemmet-saken» avklart at bestemmelser om stabiliseringstillegg i en tariffavtale må anses som individuelle lønnsvilkår som blir en del av den enkeltes individuelle arbeidsavtale, og at slike vilkår ikke falt bort som en direkte følge av at tariffavtalen opphørte.

Ny dom om endringsoppsigelse

Ny dom om endringsoppsigelse

Gulating lagmannsrett avsa den 18. mars 2021 dom i en sak med spørsmål om det forelå en usaklig endringsoppsigelse. I motsetning til tingretten, ga lagmannsrettens flertall arbeidstakeren medhold og tilkjente henne erstatning.

Arbeidsgiverperiode II

Arbeidsgiverperiode II

I revidert budsjett for 2021 avstår regjeringen fra å innføre en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Forslag til endringer i «hjemmekontorforskriften» på høring

Forslag til endringer i «hjemmekontorforskriften» på høring

‘Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem’ har fått ny aktualitet under pandemien. Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt ut et forslag til endringer i forskriften på høring. Formålet med forslaget til endringer er å tilpasse reglene til dagens teknologiske og samfunnsmessige utvikling.

Arbeidssøkers informasjonsplikt

Arbeidssøkers informasjonsplikt

Plikter en arbeidssøker å opplyse om at han eller hun ble avskjediget fra sin tidligere arbeidsgiver? Høyesterett har i dom avsagt 18. mars 2021 (referanse HR-2021-605-A) gitt prinsipielle føringer for innholdet i arbeidssøkeres informasjonsplikt overfor potensielle nye arbeidsgivere. 

Arbeidstid eller hvileperiode ved beredskapsvakt – nye dommer fra EU-domstolen

Arbeidstid eller hvileperiode ved beredskapsvakt – nye dommer fra EU-domstolen

EU-domstolen avsa nylig to dommer om grensen mellom «arbeidstid» og «hvileperiode» etter arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) artikkel 2, i tilfeller hvor arbeidstakeren har beredskapsvakt uten at det stilles krav om at hun må oppholde seg på arbeidsstedet. Dommene har blant annet betydning for tolkningen av arbeidsmiljøloven § 10-1, som definerer hva som er «arbeidstid» og «arbeidsfri» i lovens forstand.

Lønnsstøtte til kriserammede bedrifter

Lønnsstøtte til kriserammede bedrifter

Den 15. mars 2021 trådte en ny lønnsstøtteordning i kraft. Ordningen vil gjelde fram til utgangen av juni 2021, og retter seg mot arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018