Åpenhetsloven – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Stortinget vedtok den nye åpenhetsloven den 14. juni 2021. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer eller tjenester i eller utenfor Norge, samt utenlandske virksomheter som er skattepliktige til Norge og som tilbyr varer eller tjenester i Norge. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, som i hovedsak vil si børsnoterte selskaper, eller selskaper som oppfyller minst to av de tre følgende vilkår:

 • Salgsinntekt som overskrider 70 millioner kroner
 • Balansesum som overskrider 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret overskrider 50 årsverk

1. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Virksomhetene som omfattes av loven skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer for flernasjonal selskaper. Aktsomhetsvurderingene gjelder bare forhold som virksomheten har en viss innvirkning på, noe som forutsetter en viss tilknytning mellom virksomheten og risikoen.

Etter OECDs veiledning består aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv av seks trinn:

 1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer. Retningslinjene bør være vedtatt av ledelsen og omfatte hele virksomheten, leverandørkjeden og forretningsforbindelser.
 2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Dette handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere risikoområder for grundigere kartlegging og tiltak.
 3. Basert på funnene i trinn to skal virksomheten utvikle og iverksette planer og rutiner for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade.
 4. Overvåke gjennomføring og resultater. Det sentrale er å sikre at virksomheten har nok informasjon til å vurdere om tiltakene fungerer.
 5. Kommunisere med berørte interesser hvordan virksomheten har håndtert den negative påvirkningen/skaden.
 6. Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd.

2. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingen. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Redegjørelsen skal minst inneholde:

 • En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde og retningslinjer for håndtering av potensielle eller faktiske konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Opplysninger om tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense risiko, og resultat eller forventede resultat av tiltakene.

3. Opplysningsplikt

Virksomheten skal gi informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til enhver som sender en skriftlig forespørsel. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

4. Veiledning, tilsyn og straffesanksjoner

Forbrukertilsynet vil gi veiledning om loven, og føre tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes. Ved gjentatte overtredelser av loven kan det ilegges et overtredelsesgebyr. Gebyrets størrelse skal fastsettes etter overtredelsens grovhet, omfang og virkning. I tillegg kan virksomheter som ikke overholder vedtak gitt av forbrukertilsynet ilegges tvangsmulkt. 

Loven vil trolig ikke tre i kraft før i 2022, men endelig dato er ikke vedtatt.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018