Fokus på inkludering og mangfold gir konkurransefortrinn for bedriftene

Fokus på inkludering og mangfold gir konkurransefortrinn for bedriftene

Å sørge for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø er en viktig oppgave for bedriftene, og dette er noe vi i Homble Olsby tar på alvor. Homble Olsby er en del av Littler, som lenge har arbeidet aktivt for mangfold og inkludering, både innad og ved å bistå klienter i deres arbeid.

Littlers mangfoldsinitiativer har vunnet flere priser. Vi er stolte av å samarbeide med og lære av en virksomhet med denne typen engasjement for inkludering og mangfold, og står bak Littlers globale standard:

“At Littler, fostering diversity and inclusion is critical to our firm’s success now and in the future. Just as it has been for more than 75 years, diversity and inclusion will remain at the core of who we are and what we stand for”.

Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø gir gode forutsetninger for å skape et ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. Mangfold i arbeidsstokken, med de ulike perspektivene og erfaringene dette innebærer, gir også bedre grunnlag for innovasjon.

Ved å reflektere og forstå kundene og den virkeligheten bedriftene kommuniserer med, blant annet ved at de ansatte behersker ulike språk og har ulik kulturforståelse, gir et viktig konkurransefortrinn i kampen om kundene.

I tillegg gir en mangfoldig arbeidsstokk og bred rekruttering tilgang på den beste arbeidskraften. Fokus på mangfold og inkludering, og et bevisst forhold til hvordan mangfoldet best kan utnyttes og utvikles, er altså etter vår oppfatning en stor styrke.

Inkludering og mangfold er et samfunnsansvar bedriftene har. I tillegg stiller lovgivningen på arbeidsrettens område visse krav til bedrifters arbeid for inkludering og mangfold, og dette er noe vi er bevisste på i rådgivningen av våre klienter.

Arbeidsmiljøloven har blant annet som formål å sikre likebehandling i arbeidslivet, å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, og å bidra til et inkluderende arbeidsliv, jf. lovens formålsbestemmelse i § 1-1. Loven stiller dessuten blant annet krav til at den enkelte virksomhet skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn, jf. § 4-1, og krav til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6.

Loven stiller også krav om at atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. så langt som det er mulig og rimelig skal være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten, jf. § 4-1. Dette kravet gjelder ikke bare virksomheter som sysselsetter arbeidstakere med funksjonsnedsettelse, men også virksomheter uten slike arbeidstakere. Bestemmelsen får dermed direkte betydning for arbeidsmulighetene for grupper som er avhengige av bestemte fysiske forhold ved arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller forbud mot diskriminering, blant annet på grunn av politisk syn, alder, kjønn, graviditet, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, jf. arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillings- og diskrimineringsloven § kapittel 2 og 5.

Diskrimineringsforbudet gjelder alle sider av et arbeidsforhold, herunder ved utlysning av stilling, i ansettelsesprosessen og for lønns- og arbeidsvilkår. Forbudet mot diskriminering i en ansettelsesprosess understrekes også ved at likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller et forbud mot innhenting av visse opplysninger i en slik prosess, for eksempel opplysninger om en søkers graviditet, religion, etnisitet og funksjonsnedsettelse, jf. § 30. Likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller ikke bare et forbud mot diskriminering, men har også som et generelt formål å fremme likestilling, herunder å bedre kvinners og minoriteters stilling.

Vi i Homble Olsby har god innsikt i de juridiske problemstillingene som kan oppstå i forlengelsen av de forpliktelsene lovgivningen på arbeidsrettens område oppstiller når det gjelder bedrifters arbeid for inkludering og mangfold.

Merete Furesund, som er partner i Homble Olsby Littler, er også medlem av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg. Utvalget jobber med å øke kunnskapen og forståelsen for verdien av et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv som del av bedriftens samfunnsansvar. Utvalget jobber for å fremme inkludering og mangfold i arbeidslivet, blant annet med tanke på etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne, for reell likestilling mellom kjønn i arbeidslivet, og mot diskriminering, trakassering og mobbing.

Ta kontakt med Merete Furesund eller din vanlige kontaktperson i Homble Olsby Littler for mer informasjon om hvordan du og din bedrift best kan etterleve kravene til inkludering og mangfold i virksomheten.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018