Forlik om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen

Forlik om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen

Tvisten mellom NHO og LO i Arbeidsretten vedrørende tolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 ble nylig forlikt. Denne tvisten har oppstått i tilknytning til den såkalte «Skanska-saken» som skal behandles av Høyesterett, og det blir nå opp til Høyesterett å ta stilling til i hvilken grad dette forliket kan føre til et annet resultat enn i lagmannsretten.

Bakgrunn - Skanska-saken

Bakgrunnen for forliket er Skanska-saken. Grunnet sviktende omsetningstall sa Skanska Norge AS i 2016 opp en rekke ansatte. 8 av disse gikk deretter til sak med påstand om at oppsigelsen av dem var ugyldige, ettersom de hadde lengre ansiennitet enn andre som fikk beholde jobben.

Skanska var bundet av Hovedavtalen LO-NHO, og måtte dermed følge tariffavtalens regler om nedbemanning/rasjonalisering. Hovedavtalen § 8-2 sier at «ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn». Et av spørsmålene i saken var om Skanska kunne la hensynet til kompetanse veie tyngre enn hensynet til ansiennitet ved nedbemanningen.

Arbeidstakerne tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten. Etter lagmannsrettens syn hadde Skanska i realiteten opphøyd utvelgelseskriteriet kompetanse til utgangspunktet for utvelgelse i stedet for ansiennitet, og dermed anvendt ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 uriktig.

NHO gikk deretter inn som partshjelper, og anket saken til Høyesterett. NHO mente at lagmannsretten hadde anvendt feil tariffnorm, og at det ikke var tariffrettslig grunnlag for å oppstille krav om at ansienniteten skal være hovedregelen. På bakgrunn av NHOs anke tok LO ut stevning for Arbeidsretten om forståelsen av § 8-2 i Hovedavtalen.

Høyesterett stanset behandlingen av saken inntil Arbeidsrettens avgjørelse forelå, og viste til at Arbeidsrettens forståelse av tariffavtalen som hovedregel legges uprøvd til grunn av de alminnelige domstolene. Tungtveiende grunner talte dermed for å stanse Høyesteretts behandling frem til Arbeidsretten hadde truffet avgjørelse i saken.

Forliket

Saken for Arbeidsretten er nå forlikt og Skanska-saken kan dermed behandles av Høyesterett.

Forliket medfører imidlertid ikke at uenigheten om hvor stor vekt ansiennitet skal ha ved nedbemanning er skrinlagt. Både LO og NHO mener at forliket gir støtte til deres tolkning av bestemmelsen.

Forliket slår innledningsvis fast at ansiennitet danner utgangspunktet ved utvelgelse av arbeidstakere for oppsigelse, og er følgelig i samsvar med LOs synspunkt. I forliket heter det videre at dette innebærer at tjenestetid er et moment som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvem som skal gis oppsigelse, og at hvilken vekt ansienniteten skal tillegges beror på en konkret helhetsvurdering. Dernest fremgår det at § 8-2 ikke oppstiller noe krav om at ansiennitetsrekkefølgen skal følges ubetinget, og at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. NHO mener at dette gir støtte til deres tolkning av bestemmelsen. På den annen side kan det merkes forliket ikke uttrykkelig sier noe om hvordan kompetanse skal vektes i forhold til ansiennitet.

Hvordan Høyesterett tolker forliket gjenstår å se, og det er foreløpig ikke fastsatt nytt tidspunkt for Høyesteretts behandling av Skanska-saken. Vi vil komme tilbake med informasjon om Høyesteretts dom i denne saken så snart den foreligger.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018