Kom i gang med det lovpålagte likestillingsarbeidet

Kom i gang med det lovpålagte likestillingsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger virksomheter å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte er pålagt å følge en bestemt arbeidsmetode og å rapportere på arbeidet. Virksomheter som ikke har tilpasset seg reglene, bør komme i gang med å implementere nødvendige retningslinjer og prosedyrer så snart som mulig.

1 Innledning

Enhver arbeidsgiver plikter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten. I 2020 ble alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, underlagt skjerpede regler for arbeidet med likestilling og mangfold. Virksomhetene som omfattes av reglene må følge en bestemt arbeidsmetode og redegjøre for arbeidet i årsberetningen eller på virksomhetens hjemmesider. Styret er tillagt ansvaret for å påse at virksomheten overholder pliktene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med etterlevelsen av regelverket, og kan ved manglende etterlevelse klage forholdet inn for Diskrimineringsnemda. Diskrimineringsnemda har vedtakskompetanse og kan pålegge virksomheter å stanse eller rette opp diskriminerende forhold, samt ilegge tvangsmulkt ved brudd på regelverket.

2 Kort om kravene

Den lovpålagte arbeidsmetoden består av fire trinn. Virksomhetene skal løpende og i samarbeid med de tillitsvalgte:

  • undersøke om det finnes risiko for diskriminering i virksomheten,
  • analysere årsakene til identifiserte risikoer,
  • iverksette egnede tiltak, og
  • vurdere resultatene av arbeidet.

Virksomhetene skal dokumentere arbeidet som gjøres. Arbeidstakerne og deres representanter, Diskrimineringsnemda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere, kan på nærmere vilkår kreve innsyn i dokumentasjonen.

Virksomhetene skal også redegjøre for arbeidet på årlig basis. Hvert år skal det rapporteres på hva virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. I tillegg skal det hvert år rapporteres på følgende forhold knyttet til kjønnslikestillingen i virksomheten:

  • Den totale kjønnsfordelingen i virksomheten
  • Kjønnsfordelingen blant midlertidig ansatte
  • Omfanget av uttak av foreldrepermisjon for kvinner og menn

Utover dette skal det annethvert år redegjøres for lønnslikestillingen i virksomheten, herunder:

  • Lønnsforskjell mellom kvinner og menn uavhengig av stilling
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på stillingsnivå
  • Bruk av ufrivillig deltid fordelt på kjønn

3 Kom i gang

Mange virksomheter skal rapportere på lønnslikestilling for første gang i 2022. For å kunne rapportere tilstrekkelig godt — og for at de ansatte skal ha mulighet til å sammenligne lønnen sin med gjennomsnittslønnen for sitt stillingsnivå — må virksomhetene gjøre uttrekk av lønnsdata og definere stillingsnivåer. Trolig vil mange virksomheter oppleve kartleggingen som krevende ved første gjennomføring.

Hvis man ikke har et velfungerende rammeverk på plass, både hva gjelder rutiner og systemer, risikerer man at arbeidet blir unødvendig ressurskrevende. Vi anbefaler derfor virksomheter som ikke har tilpasset seg reglene, å starte arbeidet med å implementere nødvendige retningslinjer og prosedyrer så snart som mulig.

Vi har lang erfaring med likebehandlings- og diskrimineringssaker, og bistår våre klienter med å overholde reglene på området. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om hvordan din virksomhet kan oppfylle de nye kravene.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018