Terskelen for endringsoppsigelser

Terskelen for endringsoppsigelser

Den 15. mai 2019 avsa Høyesterett dom om gyldigheten av en endringsoppsigelse. Høyesterett uttalte seg i denne forbindelse om terskelen for endringsoppsigelser sammenlignet med vanlige oppsigelser. Saken gjaldt direkte oppsigelse etter skipsarbeiderloven, men har også betydning for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven. 

 

Bakgrunn

Saken gjaldt en overstyrmann i Hurtigruten som var blitt oppsagt. Oppsigelsen skyldtes at han hadde valgt feil løp ved passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke, slik at skipet berørte grunnen. Samtidig med oppsigelsen ga Hurtigruten overstyrmannen tilbud om stilling som førstestyrmann. Han takket ja til stillingen men tok ut søksmål om endringsoppsigelsen.

Tingretten frifant Hurtigruten. Lagmannsretten kom derimot til at oppsigelsen var ugyldig, blant annet fordi Hurtigruten ikke hadde lagt vekt på overstyrmannens lange og tro tjeneste og at Hurtigruten ikke hadde innhentet risikovurderinger fra maritimt sakkyndige som en del av avgjørelsesgrunnlaget. 

Høyesteretts avgjørelse

Høyesterett innledet i sine domspremisser med noen prinsipielle uttalelser om terskelen ved endringsoppsigelser. Høyesterett viste til at man i den samlede vurderingen av om oppsigelsen er saklig må ta hensyn til rimeligheten av oppsigelsen av arbeidstaker. I denne vurderingen må det kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Vekten av dette momentet vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte sak. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den forrige ha betydning.

Etter å ha gjennomgått grunnlaget for oppsigelsen foretok Høyesterett en samlet vurdering av om oppsigelsen var saklig begrunnet. Høyesterett la vekt på at det stilles strenge sikkerhetsmessige krav ved skipsfart og at overstyrmannen hadde en ledende posisjon. Høyesterett viste til at overstyrmannen hadde brutt regelverket og vist dårlig skjønn i vurderingen av passeringen. I motsetning til lagmannsretten, mente Høyesterett at grunnlaget for avgjørelsen var tilstrekkelig og at det ikke var nødvendig å innhente risikovurderinger fra maritimt sakkyndige. I den samlede vurderingen la Høyesterett også vekt at overstyrmannen fikk fortsette som førstestyrmann, en stilling som har betydelige likhetstrekk med hans tidligere stilling. Høyesterett konkluderte derfor med at endringsoppsigelsen var saklig begrunnet.

 

Hva betyr dette?

Høyesteretts avgjørelse gir ikke en bred avklaring av terskelen for endringsoppsigelser. Selv om dommen kan forstås som at terskelen for saklig oppsigelse er noe lavere ved endringsoppsigelser, vil det variere utfra de konkrete forholdene hvor mye lavere terskelen vil være. Det er derfor sannsynlig at terskelen for endringsoppsigelser vil utvikles og utdypes videre i rettspraksis for andre typer stillingsendringer.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018